Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wykaz zagadnień i aktów normatywnych na egzamin z Prawa cywilnego - części ogólnej i prawa zobowiązań na II roku SSP

prof. dr hab. Piotr Machnikowski - 28 Kwiecień, 2015 - 10:29

Wykaz zagadnień i aktów prawnych na egzamin z Prawa cywilnego – części ogólnej i prawa zobowiązań na II roku SSP

 

Zagadnienia:

I. Część ogólna 

 1. Zagadnienia wstępne
  1. pojęcie prawa cywilnego
  2. zakres i systematyka prawa cywilnego
  3. zasady prawa cywilnego
  4. źródła prawa cywilnego
  5. zwyczaj, zasady współżycia społecznego
 2. Normy i przepisy prawa cywilnego
  1. normy prawa cywilnego
  2. techniki legislacyjne
  3. Obowiązywanie norm w czasie
  4. Obowiązywanie norm w przestrzeni; reguły kolizyjne – wzmianka
 3. Stosowanie prawa cywilnego
  1. podstawowe reguły procesu cywilnego; rodzaje powództw
  2. ustalenie stanu faktycznego (dowody i domniemania)
  3. wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze
  4. zbieg norm
  5. orzeczenie
 4. Prawo podmiotowe
 5. Przedawnienie i terminy zawite
 6. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego
 7. Podmioty prawa cywilnego
  1. osoby fizyczne
  2. osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
  3. ochrona dóbr osobistych
  4. konsumenci i przedsiębiorcy
 8. Czynności prawne
  1. zdarzenia cywilnoprawne
  2. pojęcie i rodzaje czynności prawnych
  3. forma oświadczenia woli
  4. wykładnia oświadczeń woli
  5. treść czynności prawnej
  6. zawarcie umowy
  7. wady oświadczeń woli
  8. przedstawicielstwo
  9. wadliwość czynności prawnych nieważność, wzruszalność, bezskuteczność zawieszona, bezskuteczność względna

 

II. Zobowiązania

 1. Zobowiązania – wiadomości ogólne
  1. prawo zobowiązań w systemie prawa
  2. pojęcie i struktura zobowiązania
  3. odpowiedzialność dłużnika
  4. źródła zobowiązań
 2. Skarga pauliańska i art. 59 k.c.
 3. Świadczenie
  1. pojęcie i treść
  2. zobowiązanie przemienne
  3. rodzaje świadczeń
  4. świadczenia pieniężne
  5. odsetki
 4. Wielość wierzycieli i dłużników
 5. Umowy zobowiązaniowe
  1. umowy wzajemne
  2. swoboda umów
  3. niemożliwość świadczenia
  4. wyzysk
  5. umowa przedwstępna itd.
  6. odpowiedzialność przedkontraktowa
  7. wzorce umów
  8. niedozwolone postanowienia umowne
  9. umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
  10. umowy odnoszące się do osób trzecich
 6. Wykonanie zobowiązania i przekaz
 7. Wygaśnięcie zobowiązania
 8. Naprawienie szkody – zasady ogólne
  1. odpowiedzialność odszkodowawcza
  2. zasady odpowiedzialności
  3. reżimy odpowiedzialności
  4. szkoda
  5. związek przyczynowy
  6. świadczenie odszkodowawcze
 9. Odpowiedzialność kontraktowa
 10. Odpowiedzialność deliktowa
 11. Bezpodstawne wzbogacenie
 12. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
 13. Zbieg roszczeń
 14. Zmiana wierzyciela lub dłużnika
 15. Papiery wartościowe – zagadnienia ogólne
 16. Sprzedaż
 17. Darowizna
 18. Najem i ochrona praw lokatorów
 19. Dzierżawa
 20. Użyczenie
 21. Zlecenie
 22. Przechowanie
 23. Odpowiedzialność utrzymujących hotele…
 24. Umowa o dzieło
 25. Pożyczka
 26. Depozyt nieprawidłowy
 27. Poręczenie

 

Akty normatywne:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające kodeks cywilny
 3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego