Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

REKRUTACJA DO SZKOŁY PRAWA AUSTRIACKIEGO

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 3 Marzec, 2016 - 13:24

Z przyjemnością informujemy o otwarciu rekrutacji do kolejnej edycji Szkoły Prawa Austriackiego w ramach współpracy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Salzburgu. Honorowy patronat objął Konsul Generalny Republiki Austrii w Polsce Pan Christophe Ceska.

Kurs uprawniający do uzyskania Certyfikatu Prawa Austriackiego podzielony jest na 3 bloki tematyczne – po 15 godzin lekcyjnych każdy. Zajęcia odbędą się w weekendy, z reguły w piątki po południu i soboty na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i prowadzone będą w języku niemieckim przez wykładowcę z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Salzburgu. Przedmiotem zajęć będzie prawo austriackie.

Program studiów obejmuje następującą tematykę:

1. semestr: prawo cywilne

2. semestr: prawo publiczne

3. semestr: prawo karne

Warunkiem zdobycia „Certyfikatu Prawa Austriackiego“ jest uzyskanie pozytywnych wyników z przeprowadzanych w ramach kursów zasadniczych pisemnych egzaminów.

Dodatkowych informacji udziela dr hab. Bartłomiej Krzan (bakratprawo.uni.wroc.pl).

Najbliższy zjazd (15 h) odbędzie się w dniach 11.03.2016 (od 15:00) oraz 12.03.2016 (od 8:30). Zajęcia poświęcone prawu karnemu poprowadzi Pani Prof. Dr. Maria Eder.

 

O przyjęcie do Szkoły Prawa Austriackiego mogą ubiegać się studenci WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAiE.

Kandydaci powinni w terminie do wtorku,  8 marca 2016 r.  złożyć w Sekretariacie Dziekana WPAiE (pok. nr 8) następujące dokumenty:

-list motywacyjny (zawierający nr telefonu i koniecznie adres email),

-życiorys (uwzględniający ewentualne dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.)

-zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego

-zaświadczenie o średniej ocenie z dotychczasowego przebiegu studiów

-zdjęcie

-pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla procesu rekrutacji i nauki w Szkole Prawa Austriackiego.

 

Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Austriackiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby nie będące studentami lub doktorantami WPAiE (absolwenci, studenci innych wydziałów, adwokaci, radcy prawni). Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPAna zasadzie odpłatności za uczestnictwo.

Opłata za 3 semestry nauki wynosi 3.000,00 PLN (słownie trzy tysiące złotych). Dowód wpłaty należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych). Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50 137 Wrocław

71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Bank Zachodni WBK S.A.  4 O/Wrocław

Należy zaznaczyć tytuł wpłaty: 8-12-132 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Austriackiego

Dla osób nie będących studentami lub doktorantami WPAiE przewidziane jest 10 miejsc.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby nie będące studentami lub doktorantami WPAiE powinny do wtorku, 8 marca 2016 r.  złożyć następujące dokumenty:

-list motywacyjny (zawierający nr telefonu i koniecznie adres email),

-życiorys

-zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego

-zdjęcie

-dowód uiszczenia opłaty za studia w Szkole Prawa Austriackiego

-pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla procesu rekrutacji i nauki w Szkole Prawa Austriackiego.