Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

REKRUTACJA DO SZKOŁY PRAWA AUSTRIACKIEGO

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 26 Kwiecień, 2019 - 21:10

Z przyjemnością informujemy o otwarciu rekrutacji do kolejnej edycji Szkoły Prawa Austriackiego w ramach współpracy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Salzburgu. 

Kurs uprawniający do uzyskania Certyfikatu Prawa Austriackiego podzielony jest na 3 bloki tematyczne – po 15 godzin lekcyjnych każdy. Zajęcia odbędą się w weekendy, z reguły w piątki po południu i soboty na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i prowadzone będą w języku niemieckim przez wykładowcę z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Salzburgu. Przedmiotem zajęć będzie prawo austriackie.

Program studiów obejmuje następującą tematykę:
1. semestr: prawo publiczne
2. semestr: prawo karne
3. semestr: prawo cywilne

Warunkiem zdobycia „Certyfikatu Prawa Austriackiego“ jest uzyskanie pozytywnych wyników z przeprowadzanych w ramach kursów zasadniczych pisemnych egzaminów.

Dodatkowych informacji udziela dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr (bartlomiej.krzanatuwr.edu.pl).

Najbliższy zjazd (15 h) odbędzie się w dniach 31.05.2019 (od 15:00) oraz 1.06.2019 (od 9:00). Zajęcia poświęcone prawu publicznemu poprowadzi Univ.-Prof. Dr. András Jakab.

O przyjęcie do Szkoły Prawa Austriackiego mogą ubiegać się studenci WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAiE.

Kandydaci powinni w terminie do środy, 27 maja 2019 r.  złożyć w Sekretariacie Dziekana WPAiE (pok. nr 8) następujące dokumenty:
-list motywacyjny (zawierający nr telefonu i koniecznie adres email),
-życiorys (uwzględniający ewentualne dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.)
-zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego
-zaświadczenie o średniej ocenie z dotychczasowego przebiegu studiów
-zdjęcie
-pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla procesu rekrutacji i nauki w Szkole Prawa Austriackiego.

 
Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Austriackiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby nie będące studentami lub doktorantami WPAiE (absolwenci, studenci innych wydziałów, adwokaci, radcy prawni). Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPA na zasadzie odpłatności za uczestnictwo.

Opłata za 3 semestry nauki wynosi 3.000,00 PLN (słownie trzy tysiące złotych). Dowód wpłaty należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych). Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:

Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 1
50 137 Wrocław

Santander Bank Polska S. A.  
Kuźnicza 17/19
50-950 Wrocław
Kod Swift: WBK PPL PP
Nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849

Należy zaznaczyć tytuł wpłaty: opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Austriackiego oraz podać nazwisko

Dla osób nie będących studentami lub doktorantami WPAiE przewidziane jest 10 miejsc.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby nie będące studentami lub doktorantami WPAiE powinny do 27 maja 2019 r.  złożyć następujące dokumenty:
-list motywacyjny (zawierający nr telefonu i koniecznie adres email),
-życiorys
-zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego
-zdjęcie
-dowód uiszczenia opłaty za studia w Szkole Prawa Austriackiego
-pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla procesu rekrutacji i nauki w Szkole Prawa Austriackiego.