Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie "Okrągłego stołu dla praworządności"

Wiktoria Jabłońska - 3 Styczeń, 2020 - 09:41

Procedowany obecnie projekt ustawy zmieniającej ustawę o ustroju sądów powszechnych i ustawę o Sądzie Najwyższym, nazywanej ustawą dyscyplinującą sędziów, nie zapobiegnie chaosowi w wymiarze sprawiedliwości spowodowanemu niezgodnymi z Konstytucją i umowami międzynarodowymi zmianami prawa w zakresie organizacji sądownictwa i powoływania sędziów. Wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w związku z ich działalnością orzeczniczą, zgodną z obowiązującym w Polsce prawem, stanowi naruszenie wynikających z Konstytucji i umów międzynarodowych zasad niezależności sądów  i bezstronności sędziów. W tej sytuacji konieczne jest pilne wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, które zagwarantują niezależność władzy sądowniczej od wpływów politycznych a obywatelom prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dlatego jako dziekani wydziałów prawa popieramy ideę zorganizowania "Okrągłego stołu dla praworządności"  przez środowisko naukowe reprezentowane przez prezesów Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. 
 
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Dziekan WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Roman Budzinowski
Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Tomasz Giaro
Dziekan WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Czesław Martysz
Dziekan WPiA Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Karol Kiczka
Dziekan WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski
Dziekan WPiA Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Marek Michalski
Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ
Dziekan WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. UO dr hab. Piotr Stec
Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego
dr Ewa Pierzchała
Dziekan WPiA Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego
dr Beata Kanarek
p.o. Dziekana WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
Dziekan WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego