Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zasady zaliczenia i materiały dydaktyczne z przedmiotu: "Ochrona własności intelektualnej" - na kierunku: Kryminologia (studia niestacjonarne I stopnia). Kod: 23-KR-Z1-S6-OWI

dr Julian Jezioro - 20 Marzec, 2020 - 11:56

 
Zasady zaliczenia i materiały dydaktyczne z przedmiotu: "Ochrona własności intelektualnej" - na kierunku:  Kryminologia (studia niestacjonarne I stopnia). Kod: 23-KR-Z1-S6-OWI

.
Wykład:
2020-02-29 11:30 : 13:00 sala 3D A. Mycielskiego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii bud. "D",
2020-03-21 13:15 : 14:45 sala Amf BC
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii bud. "C"
2020-03-21 15:15 : 16:45 sala Amf BC
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii bud. "C"
2020-03-28 11:30 : 13:00 sala 1D Unii Europejskiej
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii bud. "D",
2020-04-04 11:30 : 13:00 sala Amf BC
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii bud. "C"
2020-04-25 13:15 : 14:45 sala 1D Unii Europejskiej
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii bud. "D",
2020-04-25 15:15 : 16:45 sala 1D Unii Europejskiej
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii bud. "D",

1. Zajęcia mają formę regulaminową wykładu kończącego się zaliczeniem – podstawą zaliczenia z jest ocena efektów indywidualnej  aktywności w zdobywaniu wiedzy umiejętności i kompetencji dokonywana na podstawie jej prezentacji w oparciu o notatki i raport zaliczeniowy sporządzony na zasadach określonych niżej w pkt. 3.
2. Wymaga się obecności udokumentowanej osobiście sporządzonymi notatkami z wykładu oraz rozwiązanie przekazanych jako materiał dydaktyczny 3 kazusów - na 12 godzinach lekcyjnych zajęć, czyli na 6 spotkaniach - na ocenę dostateczną plus /3,5/, oraz alternatywnie: w braku spełnienia tych wymogów - podstawą zaliczenia jest trafne rozwiązanie kazusów oraz pozytywny wynik testu wiedzy, umiejętności i kompetencji w dniu ostatnich zajęć.
Ze względu na zmianę formy prowadzenia zajęć od 11 marca br. odbył się tylko jeden wykład w formie spotkania bezpośredniego. Po tej dacie aktywne uczestnictwo polega na zapoznaniu się z materiałami wykładowymi przekazywanymi za pomocą USOSweb drogą e-mail'ową, co należy dokumentować odpowiednim wpisem do raportu zaliczeniowego oraz rozwiązaniem dodatkowo ponad trzy obowiązkowe - kazusem za każde zajęcia przeprowadzone w sposób zdalny. Maksymalnie nalezy rozwiązać łącznie 6 kazusów.
Tak więc w zależności od wybranej przez Państwo drogi, w celu uzyskania zaliczenia zajęć:
1/ należy albo uczestniczyć aktywnie w zajęciach w sposób wyżej opisany i udokumentować to indywidualnie okazaniem notatek + oraz pisemnym raportem zaliczeniowym zawierającym następujące dane: imię, nazwisko, nr albumu, oznaczenie roku i kierunku studiów, daty i tematy zajęć, w których konkretny Student uczestniczył oraz rozwiązaniem odpowiedniej ilości kazusów + fakultatywnie bez pogorszenia uzyskanej w wyniku aktywnego udziału w wykładach oceny, można przystąpić do testu w celu uzyskania noty wyższej niż 3,5.
2/ albo w braku spełnienia wymogów z pkt. 1/ - należy samodzielnie opanować wiedzę, umiejętności i kompetencje w oparciu o materiały wskazane poniżej w pkt. 4., złożyć raport zaliczeniowy zawierający powyższe dane bez określenia terminów i tematów zajęć, ale z rozwiązaniem co najmniej trzech kazusów, a także obligatoryjnie przystąpić na ostatnich zajęciach do testu zaliczeniowego i uzyskać wynik co najmniej 50% trafnych odpowiedzi na ocenę "dostateczną" (3,0), 60% na "dostateczny plus" (3,5), 70% na "dobry" (4,0), 80% na "dobry plus" i powyżej 90% na ocenę "bardzo dobrą" (5,0).
4.
Test wiedzy, umiejętności i kompetencji zostanie przeprowadzony zdalnie pod warunkiem, że będzie faktyczna możliwość realizacji w trybie zdalnym. Zastrzega się możliwość zmiany tej formy zaliczenia na możliwe do przekazania przy pomocy e-mail'a opracowanie pisemne problemowe na jeden z zadanych tematów z zakresu ogólnie wskazanego poniżej.   
Pytania zostaną oparte na następujących źródłach:
1/ J. Jezioro, Prawo własności intelektualnej w: Zarys prawa cywilnego (red. E. Gniewek i P. Machnikowski), Warszawa 2018 (dalej dla uproszczenia będę przywoływał te pozycję jako "Zarys");
2/ ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (aktualny tekst dostępny na stronie www: "sejm.gov.pl" w zakładce "ISAP", pod hasłem: "autorskie prawo") - poniżej: "ustawa z 1994 r.";
3/ ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (aktualny tekst dostępny na stronie www: "sejm.gov.pl" w zakładce "ISAP", pod hasłem: "autorskie prawo") - poniżej: "ustawa z 2018 r.";
3/ ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (aktualny tekst dostępny w tym samym miejscu co ustawa wskazana w pkt. 2/) - poniżej: "ustawa z 2001 r.";
4/ ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (aktualny tekst dostępny na stronie www: "sejm.gov.pl" w zakładce "ISAP", pod hasłem: "własność przemysłowa") - poniżej: "ustawa z 2000 r.".;
5/ ustawa z 11 kwietnia 2001 o rzecznikach patentowych (aktualny tekst też dostępny na stronie www: "sejm.gov.pl" w zakładce "ISAP", pod hasłem: "własność przemysłowa") - poniżej: "ustawa z 2001 r.";
6/ ustawa z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (aktualny tekst też dostępny na stronie www: "sejm.gov.pl" w zakładce "ISAP", pod hasłem: "własność przemysłowa") - poniżej: "ustawa z 2001 r.).
I obejmować będzie następujące zagadnienia:
1. Pojęcie, systematyka i źródła prawa własności intelektualnej - z uwzględnieniem pojęcia, zakresu i uregulowania prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, prawa wynalazczego i prawa patentowego (Zarys, s. 943-960 oraz 1049-1060);
2. Pojęcie i rodzaje utworów oraz podmioty nabywające prawa do nich (Zarys, s. 961-988 + art. 1 - 15a oraz art. 66-77[2] ustawy z 1994 r.);
4. Treść oraz ochrona praw autorskich (Zarys, s. 988-1007 + art. 16-39 oraz art. 78-80 ustawy z 1994 r.);
5. Ogólne zasady obrotu prawami autorskimi (Zarys, s. 1007-1017 + art. 41-68 ustawy z 1994 r.);
6. Prawa pokrewne (Zarys, s. 1018-1027 + art. 85-997 ustawy z 1994 r.);
7. Ochrona baz danych oraz zasady rozpowszechniania wizerunku i korespondencji (Zarys, s. 989 i 1017-1018 oraz 10431049 + art. 81-84 ustawy z 1994 r. i całość ustawy z 2001 r.);
8. Instytucje prawa publicznego związane z prawem autorskim: organizacje zbiorowego zarządzania, Komisja Prawa Autorskiego (Zarys, s. 1027-1043 + art. 104-11030 ustawy z 4 lutego 1994 r. oraz ustawa z 15 czerwca 2018 r.);
9. Urząd Patentowy RP oraz rzecznicy patentowi (Zarys, s. 1051-1059 + art.: 1-7, 18-41 ustawy z 2001 r. oraz art.: 235-236, 259-2651 ustawy z 2000 r.);
10. Projekty wynalazcze i ich prawna ochrona (Zarys, s. 1060-1081, 1091-1095+art.: 1-30, 56-7410, 931-119, 196-201 ustawy z 2000 r.);
11. Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne pochodzenia towarów (Zarys, s. 1081-1091 + art.: 120-1371, 153-163, 174-175, 184-190 ustawy z 2000 r.);
12. Umowy w zakresie prawa własności przemysłowej. Licencje patentowe. (Zarys, s. 1071-1072 + art.: 76-88 ustawy z 2000 r.).