Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO - wyniki rekrutacji 2020 + PLAN ZAJĘĆ

dr Agnieszka Malicka - 18 Czerwiec, 2020 - 21:59

Szanowni Państwo, 

rekrutacja do Szkoły Prawa Niemieckiego 2020/21 zakończyła się.  
​Dziękuję za przesłane dokumenty!

Osoby, które zostały przyjęte do SPN otrzymały informację na adres mailowy podany w dokumentach rekrutacjnych. 
​Osoby, które wysłały oryginalne dokumenty rekrutacyjne pocztą na adres WPAE i nie otrzymały informacji o wyniku rekutacji proszę o pilny kontakt mailowy (agnieszka.malickaatuwr.edu.pl)

W czwartek 22.10.2020 o godz. 18.00 na platformie MS Teams odbędzie się spotkanie organizacyjne. Bardzo proszę o udział w tym spotkaniu ! Link do zespołu DPRS I 2020-22 został przesłany w mailu. 

​Plan zajeć - w załączniku do tego ogłoszenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji proszę o kontakt mailowy.

Agnieszka Malicka 

_______________________________________________________________________________________________

REKRUTACJA DO SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO 2020/21   ZAKOŃCZONA !!!
 
Niemiecko – Polska Szkoła Prawa Wrocław – Berlin rozpoczęła rekrutację do Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników  (DPJV e.V) z siedzibą w Berlinie.
 
O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAE.
Warunkiem przyjęcia do SPN jest co najmniej dobra znajomość języka niemieckiego!
 
Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo*.
 
Kandydaci powinni w terminie do 21.10.2020 złożyć następujące dokumenty:
 

  • list motywacyjny (w języku polskim lub niemieckim)
  • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.)
  • zaświadczenie o znajomości języka  niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego)
  • zaświadczenie o średniej ocenie z dotychczasowego przebiegu studiów wystawione przez właściwe BOS (nie dotyczy doktorantów oraz osób, które nie są studentami)
  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem RODO (plik do pobrania jako załącznik do niniejszego ogłoszenia)
  • potwierdzenie przelewu opłaty za SPN (dotyczy wyłącznie osób, które nie są studentami WPAE UWr.)

 
Ze względu na stan epidemiczny oraz ograniczenia w funkcjonowaniu WPAE mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 w tym roku nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych.
 
Skan oryginalnych dokumentów
należy przesłać mailem do dyrektora SPN – dr Agnieszki Malickiej na adres: agnieszka.malickaatuwr.edu.pl, w temacie wiadomości wpisując: „SPN rekrutacja 2020”
 

lub oryginalne dokumenty pocztą na adres:
 
Szkoła Prawa Niemieckiego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

 
W rekrutacji uwzględnione zostaną tylko te dokumenty, które dostarczone zostały do SPN najpóźniej 21.10.2020 !
 
 
Informacja o kosztach uczestnictwa w SPN (dotyczy osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAE  UWr):
*Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1000,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 500,- Euro (dowód wpłaty kwoty w Euro lub równowartości w PLN wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych; koszty przelewu bankowego ponosi kandydat!). Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:
 
Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 1
50 137 Wrocław
 
Konto w Euro: Santander Bank Polska S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
nr konta: PL 65 1090 2398 0000 0001 1365 5931; kod Swift: WBK PPL PP
 
Konto w PLN: Santander Bank Polska S.A., ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849; kod Swift: WBK PPL PP
 
Należy zaznaczyć  tytuł wpłaty: 8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego 2020 oraz imię
i nazwisko kandydata

 UWAGA:
W przypadku ewentualnych ograniczeń w funkcjonowaniu WPAE w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 w roku akademickim 2020/21 realizacja przewidzianych w programie SPN zajęć możliwa jest w formie e-learningu.
Informacje dotyczące formy prowadzenia zajęć przekazane zostaną studentom na początku semestru zimowego 20202/21.

  

Dodatkowych informacji o rekrutacji do SPN  udziela dr Agnieszka Malicka w godzinach konsultacji (aktualne terminy konsultacji podane na stronie pracownika)
 

Informacje o Szkole Prawa Niemieckiego dostępne są także na stronie: http://prawo.uni.wroc.pl/taxonomy/term/132