Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Mediacje i dialog w Unii Europejskiej prowadzące do trwałego i sprawiedliwego społecznie porozumienia osiąganego w warunkach rzetelnej i wiarygodnej informacji.

Adam Kaczyński - 30 Listopad, 2020 - 15:26
Założenia projektu pt.

Mediacje i dialog w Unii Europejskiej prowadzące do trwałego i sprawiedliwego społecznie porozumienia osiąganego w warunkach rzetelnej i wiarygodnej informacji.

Akronim: GANESA

W latach 2020 – 2022 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii będzie realizowany projekt zatytułowany „Mediacje i dialog w Unii Europejskiej prowadzące do trwałego i sprawiedliwego społecznie porozumienia osiąganego w warunkach rzetelnej i wiarygodnej informacji” o kryptonimie GANESA, którym kierować będzie prof. UWr. dr hab. Magdalena Tabernacka. Projekt realizowany będzie w ramach Pracowni Badań nad Mediacjami i Innymi Alternatywnymi Metodami Rozwiązywania Sporów w Sferze Publicznej. Parlament Europejski przeznaczył na realizację tego projektu kwotę EUR 42.800,00. Projekt ma charakter badawczy, ale jego celem jest także oddziaływanie na społeczne otoczenie Uniwersytetu.

W projekcie będą uczestniczyli także dr hab. Renata Kusiak-Winter z Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii oraz dr Marcin Miodek Instytutu Filologii Germańskiej. Ponadto w badaniach i części popularyzatorskiej projektu udział wezmą udział pod kierownictwem mgr Anny Tracz-Molasy pracownicy partnera społecznego projektu, którym Liceum nr 5 im. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu.

Inspiracją do opracowania założeń badawczych i popularyzatorskiej części projektu było spostrzeżenie, że podstawowym wyznacznikiem sprawnej współpracy na poziomie lokalnym ale także międzynarodowym jest sprawna komunikacja społeczna. Wymaga to społecznych kompetencji w zakresie przekraczania barier własnego etnocentryzmu oraz umiejętności w zakresie pozyskiwania wiarygodnych informacji i weryfikowania informacji dostępnych w przestrzeni publicznej i przekazywanych w interakcjach społecznych.

W ramach projektu przeprowadzane zostaną badania empiryczne poświęcone oznaczeniu kierunków i charakteru stereotypizacji przejawianej przez młodzież w kontekście postrzegania innych nacji w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów Polsko-Niemieckich. Odniesieniem do programu projektu i działań w nim zaplanowanych są postanowienia Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie budowania zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (2018/2159(INI)). W związku z tym bezpośrednim odniesieniem działań planowanych w projekcie są proklamowane w Rezolucji założenie, zgodnie z którym kluczowe znaczenie ma zapewnienie i wspieranie aktywnego i konstruktywnego udziału społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów lokalnych w tym m.in. młodzieży, w promowaniu i ułatwianiu budowania zdolności i zaufania w zakresie mediacji, dialogu i pojednania. Odniesieniem działań jest także punkt P Rezolucji, w którym zwrócono uwagę na kwestię nieproporcjonalnego wpływu konfliktów siłowych na ludność cywilną zwłaszcza kobiety i dzieci oraz na to, ze udział kobiet i ludzi młodych jest ważny dla zapobiegania konfliktom, budowania pokoju oraz zapobiegania wszelkim formom przemocy. Podstawą działań w projekcie jest także punkt 17. Rezolucji, w którym przypomniano o potrzebie eliminowania pierwotnych przyczyn konfliktów i osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Coraz bardziej potrzebne jest zapobieganie konfliktom, ze szczególnym uwzględnieniem demokracji i praw człowieka, praworządności, reformy sądownictwa oraz wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego -W punkcie 38. Rezolucji podkreślono znaczenie środków budowania zaufania oraz kontaktów międzyludzkich dla zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania; zaś w punkcie 36. jest mowa o konieczności

zapewnienia, by wszelka współpraca oraz wszelkie szkolenia i interwencje uwzględniały potrzeby i aspiracje młodych kobiet i młodych mężczyzn oraz były do nich dostosowane, biorąc pod uwagę, że konflikty siłowe wpływają w różny sposób na ich życie i przyszłość oraz że młode kobiety i młodzi mężczyźni mogą wnieść cenny wkład w zapobieganie konfliktom siłowym i ich rozwiązywanie, w szczególności w kontekście postanowień punktu 32 i 33 tej rezolucji, dlatego autorzy projektu postanowili skierować działania podejmowane w nim do ludzi młodych, którzy dopiero kształtują swoje postawy życiowe i nabywają umiejętności przydatne w przyszłym życiu zawodowym i w kontaktach społecznych. W przyszłości to oni będą decydowali o losach Europy.

Efektem projektu będzie naukowa publikacja zwierająca wyniki badań dotyczących normatywnej realizacji w prawie krajowym założeń rezolucji i narzędzi prawnych służących jej wdrażaniu. Ponadto opublikowane zostaną wyniki badań empirycznych dotyczących etnocentryzmu i funkcjonowania stereotypów w świadomości młodych ludzi oraz badań dotyczących stopnia świadomości wiarygodności pozyskiwanych informacji, które młodzież czerpie z mediów, mediów społecznościowych i stron internetowych. Na tej podstawie zostaną opracowane zbiory dobrych praktyk dotyczących procedur komunikacyjnych, wzorców współpracy, organizacji współpracy i zaleceń dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów sfery publicznej w zakresie wspierania komunikacji przełamującej bariery etnocentryzmu. Ponadto zostaną przygotowane zbiory scenariuszy zajęć dla instytucjach oświatowych. W ramach części popularyzatorskiej projektu młodzież na podstawie napisanych przez siebie scenariuszy stworzy cykl filmów dotyczących mediacji, pozyskiwana rzetelnych i wiarygodnych informacji, oraz przedstawiających rolę Parlamentu Europejskiego jako podmiotu działającego na rzecz dialogu i mediacji jako środka do zapewnienia bezpieczeństwa i efektywnej współpracy społecznej w skali krajowej i międzynarodowej.