Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni...

Adam Kaczyński - 7 Styczeń, 2021 - 11:54
OBWIESZCZENIE
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim

1. Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 172/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst uchwały nie obejmuje § 2 - § 3 uchwały Nr 172/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, które stanowią: „§ 2. Senat upoważnia Rektora do wydania tekstu jednolitego uchwały Nr 131/2019 ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
R E K T O R