Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Współpraca naszego Wydziału z Krajową Administracją Skarbową

Adam Kaczyński - 30 Marzec, 2021 - 08:55
W dniu 29 marca br. odbyło się spotkanie mające na celu wytyczenie dalszych kierunków współpracy Krajowej Szkoły Skarbowości i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W spotkaniu uczestniczyła Pani Minister Anna Chałupa, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Absolwentka WPAE UWr na kierunkach ekonomia i administracja (Anna Chałupa - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl) oraz Pan insp. Jerzy Chrobak (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów WPAE „Uniwersytecka” (Stowarzyszenie "Uniwersytecka" – Miejsce spotkań Absolwentów WPAiE UWr), zastępca Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, Absolwent WPAE UWr na kierunku administracja). Nasz Wydział reprezentowali: prof. dr hab. Karol Kiczka (Dziekan) oraz prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Prodziekan).
Przedmiotem spotkania było omówienie działań w obszarze integrowania środowiska naukowo-dydaktycznego oraz zawodowego zmierzających do rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz skarbowości  Rzeczypospolitej Polskiej oraz doskonalenia procesu dydaktycznego. Problemy skarbowości i aspektów podatkowo-prawnych są bliskie zainteresowaniom naszego środowiska akademickiego. Od kilku lat dużym zainteresowaniem cieszą się nie tylko studia drugiego stopnia doradztwo zawodowe na kierunku administracja i na kierunku ekonomia, ale także studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na WPAE UWr.
Spotkanie odbyło się w ramach współpracy, której formalnym zapoczątkowaniem było zawarcie w dniu 18 grudnia 2018 roku w Warszawie porozumienia w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Skarbem Państwa – Krajową Szkołą Skarbowości a Uniwersytetem Wrocławskim,  Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii.
W dniu 13 grudnia 2018 r. w Warszawie zostało zawarte porozumienie o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Skarbem Państwa – Krajową Szkołą Skarbowości z siedzibą w Warszawie a naszym Wydziałem. W spotkaniu uczestniczyli: p. Ewa Mróz (pełniąca obowiązki Dyrektora), p. Marian Białek (Zastępca Dyrektora), p. Katarzyna Rosicka-Gaál (Kierownik Działu Badań i Rozwoju), p. Dorota Krasnowska-Żak (Kierownik Działu Szkoleń) oraz p. insp. Jerzy Chrobak (zastępca Naczelnika Warmińsk0-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie. Nasz Wydział reprezentowali: prof. Karol Kiczka (Dziekan), prof. Paweł Borszowski (Prodziekan) - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego | Facebook oraz Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem Wrocławskim - Aktualności - Krajowa Szkoła Skarbowości (kss.gov.pl).
O sfinalizowaniu w 2018 r. dwóch istotnych projektów dotyczących badań naukowych, jak i kształcenia w zakresie skarbowości i doradztwa podatkowego, ważnych z punktu widzenia aktualnych zadań uczelni określonych „Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce”, w tym prowadzenia działalności naukowej, świadczenia usług badawczych, transferu wiedzy i technologii do gospodarki, jak i prowadzenia kształcenia na studiach, w tym studiach podyplomowych, pisano także na łamach „Przeglądu Uniwersyteckiego” 2019, nr 2-3, str. 46 przeglad_uwr2-3_2019_www_04.09.pdf (uni.wroc.pl).