Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Inkubator Doskonałości Naukowej – Digital Justice zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu Digital Justice Seminar Series. Tym razem gościem Inkubatora będzie prof. Vanessa Franssen z Uniwersyetu Liège i KU Leuven.

Adam Kaczyński - 17 Czerwiec, 2022 - 10:12

Inkubator Doskonałości Naukowej – Digital Justice zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu Digital Justice Seminar Series. Tym razem gościem Inkubatora będzie prof. Vanessa Franssen z Uniwersyetu Liège i KU Leuven.  

Odkąd Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność dyrektywy retencyjnej w sprawie Digital Rights Ireland, w przestrzeni prawnej utrzymuje się stan niepewności co do zgodności poszczególnych przepisów krajowych dotyczących retencji danych z Kartą Praw Podstawowych i dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej. Wątpliwości te istnieją pomimo serii orzeczeń wydanych po wyroku i zgodnych z Digital Rights Ireland, w tym m. in. ostatnim orzeczeniu z 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Irish Dwyer (C-140/20).  

Wystąpienie prof. Franssen skoncentruje się na wskazanych problemach dotyczących retencji danych, niezgodnościach istniejących pomimo wyjątkowo szczegółowych i jasnych wytycznych zawartych w orzeczeniach Trybunału, a także słabych punktach obecnego, opartego na orzecznictwie, podejścia.  

Prof. Vanessa Franssen jest wykładowczynią na Uniwersytecie w Liège i współkierowniczką Service de droit pénal, de procédure pénale et de droit pénal international. Zajmuje również stanowisko Affiliated Senior Researcher w Instytucie Prawa Karnego KU Leuven. Jest także gościnną wykładowczynią na Uniwersytecie Luksemburskim i członkinią brukselskiej adwokatury. Studiowała na KU Leuven, gdzie uzyskała również tytuł doktora (2013) oraz na Uniwersytecie Panthéon-Sorbonne w Paryżu. Jest również stypendystką Fulbrighta na University of Michigan Law School (2011-2012). Prof. Franssen specjalizuje się w cyberprzestępczości, prawie karnym UE, prawie karnym gospodarczym i finansowym, krajowym i porównawczym prawie karnym oraz postępowaniu karnym. Posiada szczególne doświadczenie w badaniach komparatystycznych i interdyscyplinarnych (w tym w zakresie kryminologii, prawa informatycznego, prawa ochrony danych oraz unijnego prawa konkurencji). Wielokrotnie konsultowali się z nią przedstawiciele organów prawodawczych zarówno krajowych, jak i europejskich, m.in. w kwestiach związanych z dowodami elektronicznymi i retencji danych. Od lipca 2020 r. do kwietnia 2021 r. prowadziła na zlecenie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych badania naukowe na temat ochrony danych osobowych mających zastosowanie do Prokuratury Europejskiej i praktycznego wdrożenia ram prawnych w tym obszarze. Więcej informacji o Prof. Franssen na stronie: https://www.uliege.be/cms/c_9054334/en/directory?uid=u224299

Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca 2022 r. na platformie MS Teams.  

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aU-nzXY0VmM4n--V5m2Uv1yclo1lj5wSuvnYcTEUNDQ41%40thread.tacv2/1655285298841?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2269dbaa58-aa0d-4ff4-9727-3752856a62b8%22%7d 

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/969716890361210 

Media społecznościowe IDN Digital Justice:   
Facebook (@DigitalJusticeUWr) i   
Twitter (@DigitJusticeUWr)