Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Digital Justice Center zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu Digital Justice Seminar Series! Tym razem gośćmi Centrum będą dr Katarzyna Wiśniewska oraz dr Marcin Szwed.

Adam Kaczyński - 16 Listopad, 2022 - 10:23
Artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantujący prawo do rzetelnego procesu sądowego, stanowi jedną z głównych podstaw skarg składanych do ETPCz. Wiele zarzutów przedstawianych przez skarżących wiąże się bezpośrednio lub pośrednio z organizacją systemu wymiaru sprawiedliwości, co z kolei prowadzi do pojawiania się kolejnych projektów reform. Jedną z koncepcji w tym zakresie jest cyfryzacja i komputeryzacja sądownictwa. 

Ideę cyfrowej transformacji można uznać za łatwy i szybki sposób na reformę wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w obliczu dynamicznego rozwoju technologii we wszystkich dziedzinach życia. Zdaniem prelegentów, powolne wdrożenie cyfryzacji w systemach sądowych wielu krajów europejskich pokazuje, że powyższy wniosek może być do pewnego stopnia przedwczesny. Z drugiej strony doświadczenia z pandemii mogą sugerować, że wdrożenie niektórych rozwiązań należy uznać za spóźnione.  

Podczas prezentacji dr Wiśniewska i dr Szwed podejmą próbę odpowiedzi na postawione w tytule pytanie, czy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powinno być traktowane jako impuls do dalszej cyfrowej transformacji sądownictwa, czy raczej przeciwnie, jako kształtujące granicę, której nie należy przekraczać w tworzeniu i praktyce stosowania prawa.  

Dr Katarzyna Wiśniewska jest ekspertką z zakresu praw procesowych w Unii Europejskiej oraz postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a także litygacji strategicznej w zakresie praw człowieka. Jest koordynatorką i uczestniczką wielu projektów europejskich i międzynarodowych, autorką i współautorką licznych publikacji z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego i praw człowieka. W latach 2010-2021 pracowała jako prawniczka  Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFHR), w latach 2015 – 2021 pełniła funkcję Koordynatorki Programu Spraw Precedensowych Fundacji. Od października 2021 r. do maja 2022 r. pracowała jako post-doc na Uniwersytecie Luksemburskim. Obecnie współpracuje z Fundacją Wolne Sądy.  

Dr Marcin Szwed jest Koordynatorem Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW. Ukończył program studiów prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowanego przez WPiA UW we współpracy z University of Florida Levin College of Law oraz studiów LLM w zakresie prawa konstytucyjnego porównawczego na Central European University w Budapeszcie. Jest ekspertem i autorem licznych publikacji z zakresu praw człowieka oraz prawa konstytucyjnego.  

Wydarzenie odbędzie się 22 listopada 2022 r. na platformie MS Teams.  

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aU-nzXY0VmM4n--V5m2Uv1yclo1lj5wSuvnYcTEUNDQ41%40thread.tacv2/1667728849787?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2269dbaa58-aa0d-4ff4-9727-3752856a62b8%22%7d 

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na fb: 
https://www.facebook.com/events/900621360900110 

Media społecznościowe IDN Digital Justice:   
Facebook (@DigitalJusticeUWr) i   
Twitter (@DigitJusticeUWr)