Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Dr hab. Karolina Kremens, LL.M., z Centrum Digital Justice wyróżniona w konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo”

Karol Greinert - 2 Listopad, 2023 - 07:05

Dr hab. Karolina Kremens, LL.M., z Centrum Digital Justice została wyróżniona w konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepsze prace naukowe. Rywalizowały w nim prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. W tegorocznej edycji zgłoszono i dopuszczono 8 prac habilitacyjnych oraz 11 prac doktorskich. 

Dr hab. Karolina Kremens, LL.M. została wyróżniona za swoją rozprawę habilitacyjną pod tytułem „Powers of the Prosecutor in Criminal Investigation. A Comparative Perspective” [Uprawnienia prokuratora w postępowaniu karnym. Perspektywa porównawcza]. W publikacji tej badaniu został poddany zakres uprawnień prokuratorskich na różnych etapach postępowania karnego w czterech krajach: Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Polsce i Niemczech. Natomiast wykorzystując podejście zorientowane na problem, autorka przedstawiła równoległą analizę każdego kraju w pięciu możliwych sferach zaangażowania prokuratury: wszczęciu dochodzenia karnego; prowadzeniu dochodzenia karnego, podejmowaniu wstępnych decyzji o postawieniu zarzutów; nakładaniu środków przymusu; oraz umorzeniu dochodzenia karnego. Wykorzystując konkurujące ze sobą modele kontradyktoryjności i inkwizycyjności jako ramy, autorka skupiła się także na prokuratorze jako kluczowej postaci w procesie karnym i śledztwie. 

Wyróżniona książka habilitacyjna stanowi finalny efekt grantu badawczego SONATA BIS nr 2014/15/D/HS5/00658 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Rola prokuratora w postępowaniu przygotowawczym – perspektywa porównawcza" i ukazała się w Open Access nakładem wydawnictwa Routledge dzięki wsparciu finansowemu IDUB.