Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Rekrutacja na interesujący Tutoring

Karol Greinert - 24 Styczeń, 2024 - 15:06

Dziekan WPAE zaprasza studentów IV i V roku stacjonarnych studiów na kierunku Prawo oraz stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja do udziału w rekrutacji na tutoriale. Tutoring oznacza zorganizowaną, dłuższą i regularną pracę ze studentem, opartą na indywidualnej relacji uczeń-mistrz, skoncentrowaną na rozwijaniu kompetencji akademickich, społecznych lub osobistych studenta. Tutoriale odbywają się w wymiarze 15 godzin i podlegają zaliczeniu bez oceny. Informację o zaliczonym tutorialu wraz z jego tematyką (tytułem), wpisuje się w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.
W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 jako zajęcia ponadprogramowe oferowane są dwa tutoriale:

Tutor: dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr; tytuł „Internacjonalista (-tka)”
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
Specjalizacja: prawo międzynarodowe publiczne:
- źródła prawa międzynarodowego (umowy międzynarodowe, zwyczaj międzynarodowy, uchwały organizacji międzynarodowych, akty jednostronne),
- stosowanie prawa międzynarodowego w krajowym porządku prawnym,
- teoria prawa międzynarodowego,
- sądownictwo międzynarodowe.
Redaktor naukowy czasopisma Wroclaw Review of Law, Administration & Economics;
redaktor korespondencyjny czasopisma International Legal Materials.
Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.
 
Cele tutorialu:
przybliżenie lub pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nakierowanych na uczestnictwo w debacie społecznej i wnioskowanie z wykorzystaniem elementów argumentacji prawniczej, wykładni prawa, retoryki czy erystyki, czerpiących z szeroko rozumianego prawa międzynarodowego publicznego; wykorzystanie narzędzi międzynarodowoprawnych w praktyce prawniczej; zarysowanie możliwych ścieżek edukacji i kariery zawodowej w płaszczyźnie prawa międzynarodowego i działań aplikacyjnych w tym zakresie; przygotowanie publikacji naukowej; przygotowanie do uczestnictwa w symulacjach postępowań sądowych (international law moot court competition).
 
Tutor: dr Dobromiła Nowicka – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Historii Państwa i PrawaGłówne zainteresowania badawcze dr Dobromiły Nowickiej  oscylują wokół zagadnienia korzeni i ewolucji ochrony dóbr osobistych od starożytności aż po współczesne porządki prawne, ze szczególnym uwzględnieniem systemów mixed jurisdictions (zwł. w odniesieniu do godności, dobrego imienia, kontekstu wolności słowa).
Tematyka tutorialu obejmuje zagadnienia związane ze współczesnymi modelami i ewolucją ochrony dóbr osobistych w różnych porządkach prawnych na przestrzeni wieków oraz wolnością słowa i jej ograniczeniami.
 
Rekrutacja składa się z dwóch etapów:
1) złożenie wniosku, który obejmuje:
a) CV, zawierające wykaz ponadprogramowych osiągnięć i aktywności studenta wraz z ich potwierdzeniem;
b) list motywacyjny, uzasadniający wybór tutora i tematyki tutorialu.
Termin: do 7 lutego 2024 r. Wniosek należy złożyć w BOS lub przesłać na adres mailowy dorota.kantczakatuwr.edu.pl
2) indywidualną rozmowę z tutorem weryfikującą umiejętności i predyspozycje do kształcenia metodą tutoringu.
Termin: 12-20 lutego 2024 r.  (po indywidualnym ustaleniu)
W oparciu o analizę złożonych wniosków do drugiego etapu mogą być dopuszczeni wybrani kandydaci. Weryfikacji wniosków dokonuje prodziekan ds. kształcenia w porozumieniu z tutorem.
O zakwalifikowaniu na tutorial student jest informowany niezwłocznie za pośrednictwem USOS lub z wykorzystaniem uczelnianej poczty elektronicznej.