Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Szkoła Prawa Niemieckiego

Adres: 
Szkoła Prawa Niemieckiego ul. Uniwersytecka 22/26 50 145 WROCŁAW
Telefon: 
+48 71 3752272
Adres email: 
agnieszka.malicka@uwr.edu.pl

NIEMIECKO – POLSKA SZKOŁA PRAWA / Szkoła Prawa Niemieckiego

Szkoła Prawa Niemieckiego (SPN) rozpoczęła swoją działalność na WPAiE UWr. w roku akademickim 2002/2003 na podstawie umowy zawartej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników z siedzibą w Berlinie (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V).
Studia w Szkole Prawa Niemieckiego mają charakter studiów uzupełniających, trwają cztery semestry i kończą się uzyskaniem "Certyfikatu Prawa Niemieckiego".
Program studiów obejmuje następującą tematykę:

  1. semestr: niemieckie prawo publiczne,
  2. semestr: niemieckie prawo cywilne,
  3. semestr: niemieckie prawo pracy i prawo gospodarcze,
  4. semestr: niemieckie prawo handlowe i prawo spółek.

Zajęcia (ok. 7 - 8 spotkań w semestrze) prowadzone są w języku niemieckim przez wykładowców Wydziału Prawa Uniwersytetu Humboldtów oraz niemieckich prawników – adwokatów i sędziów delegowanych przez HU i odbywają się w systemie weekendowym, tzn. piątki po południu (ok.16.30 - 20.00) i soboty przed południem (ok. 8.00 - 13.00). Jedne zajęcia w semestrze w całości poświęcone są na rozwiązywanie kazusów
 Każdy kurs zasadniczy kończy się pisemnym i ustnym egzaminem składanym na koniec semestru.
Ponadto w czasie trwania nauki w SPN studentom oferowany jest na WPAE UWr. intensywny kurs prawniczego języka niemieckiego organizowany przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych.
 
PRAKTYKI
Studenci SPN mogą za pośrednictwem DPJV (http://www.dpjv.de) ubiegać się o miejsca praktyk w  niemieckich kancelariach.

NOWA OFERTA PRAKTYK! Od 2019 roku praktyki dla studentów Szkoły Prawa Niemieckiego  zarówno w ośrodkach w Polsce jak i w Niemczech oferuje także międzynarodowa  kancelaria Rödl & Partner (http://www.roedl.net/pl/pl/).
Praktyki w Niemczech można połączyć z programem praktyk ERASMUS+.
 
Od początku działalności Niemiecko–Polską Szkołę Prawa wspiera Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu  (http://www.breslau.diplo.de)
 
Informacje o aktualnej działalności Niemiecko–Polskiej Szkoły Prawa wraz z planem zajęć dostępne są także na stronie internetowej: https://www.rewi.hu-berlin.de/de/ip/cert/dprs
 
REKRUTACJA
O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą się ubiegać zarówno studenci i doktoranci WPAE UWr. jak  i osoby nie będące studentami (na zasadzie odpłatności za studia).

Szczegółowe informacje o rekrutacji 2021/22 znajdują się na stronie: https://prawo.uni.wroc.pl/node/45536

 
Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dyrektorem Szkoły Prawa Niemieckiego oraz koordynatorem Niemiecko–Polskiej Szkoły Prawa jest dr Agnieszka Malicka (agnieszka.malickaatuwr.edu.pl). Terminy konsultacji podane na stronie pracownika.
Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie pełnomocnikiem Dziekana ds. Niemiecko–Polskiej Szkoły Prawa jest Prof. Dr. Gerhard Wagner LL.M. Koordynatorem projektu w Berlinie jest pani Annelin Starke (annelin.starkeatrewi.hu-berlin.de)

 

 

Program: 

Program studiów w Szkole Prawa Niemieckiego obejmuje cztery semestry nauki. W poszczególnych semestrach realizowana są nastepujące zagadnienia:

1. semestr: niemieckie prawo publiczne,

2. semestr: niemieckie prawo cywilne,

3. semestr: niemieckie prawo pracy i prawo gospodarcze,

4. semestr: niemieckie prawo handlowe i prawo spółek.

 

szczegółowy plan zajęć na poszczególne smestry zamieszczany jest na początku każdego semestru na stronie: https://www.rewi.hu-berlin.de/de/ip/cert/dprs   i przesyłany studentom drogą mailową

Kalendarz: 

do 18.10.2022 TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/23
Niemiecko – Polska Szkoła Prawa Wrocław – Berlin rozpoczęła rekrutację do Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników  (DPJV e.V) z siedzibą w Berlinie.
 
O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAE.
Warunkiem przyjęcia do SPN jest co najmniej dobra znajomość języka niemieckiego!
 
Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo*.
 
Kandydaci powinni w terminie do 18.10.2022 złożyć następujące dokumenty:
 

  • list motywacyjny (w języku polskim lub niemieckim)
  • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.)
  • zaświadczenie o znajomości języka  niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego)
  • zaświadczenie o średniej ocenie z dotychczasowego przebiegu studiów wystawione przez właściwe BOS (nie dotyczy doktorantów oraz osób, które nie są studentami)
  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem RODO (plik do pobrania ze strony WPAE: https://prawo.uni.wroc.pl/node/47155, załącznik do ogłoszenia o rekrutacji)
  • potwierdzenie przelewu opłaty za SPN (dotyczy wyłącznie osób, które nie są studentami WPAE UWr.)

Dokumenty rekrutacyjne nalzey złożyć w sekretariacie Dziekana  (pok. nr 8, budynek A) lub przesłać pocztą na adres:

 
Szkoła Prawa Niemieckiego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

W przypadku wysłania dokumentów pocztą, proszę o wysłanie informacji o wysyłce na adres mailowy: agnieszka.malickaatuwr.edu.pl
 

 
 
Informacja o kosztach uczestnictwa w SPN (dotyczy osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAE  UWr):

*Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1000,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 500,- Euro (dowód wpłaty kwoty w Euro lub równowartości w PLN wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych; koszty przelewu bankowego ponosi kandydat!). Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:
 
Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 1
50 137 Wrocław
 
Konto w Euro: Santander Bank Polska S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
nr konta: PL 65 1090 2398 0000 0001 1365 5931; kod Swift: WBK PPL PP
 
Konto w PLN: Santander Bank Polska S.A., ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849; kod Swift: WBK PPL PP
 
Należy zaznaczyć  tytuł wpłaty: 8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego 2022; imię
i nazwisko kandydata

UWAGA!
Zajęcia w Szkole Prawa Niemieckiego w roku akademickim 2022/23 zaplanowane są w formie stacjonarnej!
Jednak w przypadku ewentualnych ograniczeń w funkcjonowaniu WPAE UWr. w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 w roku akademickim 2022/23 realizacja przewidzianych w programie SPN zajęć możliwa jest w formie e-learningu.
Plan zajęć przekazany zostanie studentom na początku semestru zimowego 2022/23.

Dodatkowych informacji o rekrutacji do SPN udziela dr Agnieszka Malicka w godzinach konsultacji.
(aktualne terminy konsultacji podane na stronie pracownika) lub drogą mailową: agnieszka.malickaatuwr.edu.pl 
 

Rekrutacja: 

REKRUTACJA DO SZKOŁY  PRAWA NIEMIECKIEGO  NA  ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Niemiecko – Polska Szkoła Prawa Wrocław – Berlin rozpoczyna 6..06.2017 rekrutację do Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników  (DPJV.e.V) z siedzibą w Berlinie.

 

O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAE.

Warunkiem przyjęcia do SPN jest co najmniej dobra znajomość języka niemieckiego!

 

Kandydaci powinni w terminie do 14 października 2017 r. złożyć w sekretariacie Dziekana WPAiE UWr. (budynek A, pok. nr 8) następujące dokumenty:

 

-    list motywacyjny,

-   życiorys (uwzględniający ewentualne dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach,    kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.)

-    zaświadczenie o znajomości języka  niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego)

-    zaświadczenie wystawione przez właściwy dziekanat o średniej ocenie z dotychczasowego  przebiegu studiów

-     wypełniony formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania) zob. ogłoszenie o rekrutacji

-     zdjęcie

 

Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo.

Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1000,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 500,- Euro (dowód wpłaty kwoty w Euro lub równowartości w PLN wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych !; koszty przelewu bankowego ponosi kandydat!). Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:

 

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50 137 Wrocław

49 10 90 2398 0000 0006 0800 5079

Bank Zachodni WBK S.A. 10/Wrocław

Należy zaznaczyć  tytuł wpłaty: 8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego 2016/17

 

Dla osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAE przewidziane jest 10 miejsc.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów zgodnie z wykazem zamieszczonym powyżej oraz dodatkowo dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

 

Podania złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kontakt: 

dr Agnieszka Malicka

pokój 306 B (budnek B), w godzinach konsultacji

tel. 71 3752272

agnieszka.malickaatuwr.edu.pl