Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Szkoła Prawa Niemieckiego

Adres: 
Szkoła Prawa Niemieckiego ul. Uniwersytecka 22/26 50 145 WROCŁAW
Telefon: 
+48 71 3752272
Adres email: 
spn@uwr.edu.pl; agnieszka.malicka@uwr.edu.pl

NIEMIECKO – POLSKA SZKOŁA PRAWA / Szkoła Prawa Niemieckiego

Szkoła Prawa Niemieckiego (SPN) rozpoczęła swoją działalność na WPAiE UWr. w roku akademickim 2002/2003 na podstawie umowy zawartej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników z siedzibą w Berlinie (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V).
Studia w Szkole Prawa Niemieckiego mają charakter studiów uzupełniających, trwają cztery semestry i kończą się uzyskaniem "Certyfikatu Prawa Niemieckiego".
Program studiów obejmuje następującą tematykę:

  1. semestr: niemieckie prawo publiczne,
  2. semestr: niemieckie prawo cywilne,
  3. semestr: niemieckie prawo pracy i prawo gospodarcze,
  4. semestr: niemieckie prawo handlowe i prawo spółek.

Zajęcia (ok. 7 - 8 spotkań w semestrze) prowadzone są w języku niemieckim przez wykładowców Wydziału Prawa Uniwersytetu Humboldtów oraz niemieckich prawników – adwokatów i sędziów delegowanych przez HU i odbywają się w systemie weekendowym, tzn. piątki po południu (ok.16.30 - 20.00) i soboty przed południem (ok. 8.00 - 13.00). Jedne zajęcia w semestrze w całości poświęcone są na rozwiązywanie kazusów
 Każdy kurs zasadniczy kończy się pisemnym i ustnym egzaminem składanym na koniec semestru.
Ponadto w czasie trwania nauki w SPN studentom oferowany jest na WPAE UWr. intensywny kurs prawniczego języka niemieckiego organizowany przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych.
 
PRAKTYKI
Studenci SPN mogą za pośrednictwem DPJV (http://www.dpjv.de) ubiegać się o miejsca praktyk w  niemieckich kancelariach.

NOWA OFERTA PRAKTYK! Od 2019 roku praktyki dla studentów Szkoły Prawa Niemieckiego  zarówno w ośrodkach w Polsce jak i w Niemczech oferuje także międzynarodowa  kancelaria Rödl & Partner (http://www.roedl.net/pl/pl/).
Praktyki w Niemczech można połączyć z programem praktyk ERASMUS+.
 
Od początku działalności Niemiecko–Polską Szkołę Prawa wspiera Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu  (http://www.breslau.diplo.de)
 
Informacje o aktualnej działalności Niemiecko–Polskiej Szkoły Prawa wraz z planem zajęć dostępne są także na stronie internetowej: https://www.rewi.hu-berlin.de/de/ip/cert/dprs
 
REKRUTACJA
O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą się ubiegać zarówno studenci i doktoranci WPAE UWr. jak  i osoby nie będące studentami (na zasadzie odpłatności za studia).

Szczegółowe informacje o rekrutacji 2020/21 znajdują się na stronie: https://prawo.uni.wroc.pl/node/43525 

 
Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dyrektorem Szkoły Prawa Niemieckiego (spnatuwr.edu.pl) oraz koordynatorem Niemiecko–Polskiej Szkoły Prawa jest dr Agnieszka Malicka (agnieszka.malickaatuwr.edu.pl). Terminy konsultacji podane na stronie pracownika.
Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie pełnomocnikiem Dziekana ds. Niemiecko–Polskiej Szkoły Prawa jest Prof. Dr. Gerhard Wagner LL.M. Koordynatorem projektu w Berlinie jest pani Annelin Starke (annelin.starkeatrewi.hu-berlin.de)

 

 

Program: 

Program studiów w Szkole Prawa Niemieckiego obejmuje cztery semestry nauki. W poszczególnych semestrach realizowana są nastepujące zagadnienia:

1. semestr: niemieckie prawo publiczne,

2. semestr: niemieckie prawo cywilne,

3. semestr: niemieckie prawo pracy i prawo gospodarcze,

4. semestr: niemieckie prawo handlowe i prawo spółek.

 

szczegółowy plan zajęć na poszczególne smestry zamieszczany jest na początku każdego semestru na stronie: https://www.rewi.hu-berlin.de/de/ip/cert/dprs   i przesyłany studentom drogą mailową

Kalendarz: 

do 21.10.2020 TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/21
Niemiecko – Polska Szkoła Prawa Wrocław – Berlin rozpoczęła rekrutację do Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników  (DPJV e.V) z siedzibą w Berlinie.
 
O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAE.
Warunkiem przyjęcia do SPN jest co najmniej dobra znajomość języka niemieckiego!
 
Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo*.
 
Kandydaci powinni w terminie do 21.10.2020 złożyć następujące dokumenty:
 

list motywacyjny (w języku polskim lub niemieckim)
życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.)
zaświadczenie o znajomości języka  niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego)
zaświadczenie o średniej ocenie z dotychczasowego przebiegu studiów wystawione przez właściwe BOS (nie dotyczy doktorantów oraz osób, które nie są studentami)
wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem RODO (plik do pobrania jako załącznik do niniejszego ogłoszenia)
potwierdzenie przelewu opłaty za SPN (dotyczy wyłącznie osób, które nie są studentami WPAE UWr.)

 
Ze względu na stan epidemiczny oraz ograniczenia w funkcjonowaniu WPAE mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 w tym roku nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych.
 
Skan oryginalnych dokumentów należy przesłać mailem do dyrektora SPN – dr Agnieszki Malickiej na adres: agnieszka.malickaatuwr.edu.pl, w temacie wiadomości wpisując: „SPN rekrutacja 2020”
 
lub oryginalne dokumenty pocztą na adres:
 
Szkoła Prawa Niemieckiego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław
 
W rekrutacji uwzględnione zostaną tylko te dokumenty, które dostarczone zostały do SPN najpóźniej 21.10.2020 !
 
 
Informacja o kosztach uczestnictwa w SPN (dotyczy osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAE  UWr):
*Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1000,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 500,- Euro (dowód wpłaty kwoty w Euro lub równowartości w PLN wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych; koszty przelewu bankowego ponosi kandydat!). Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:
 
Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 1
50 137 Wrocław
 
Konto w Euro: Santander Bank Polska S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
nr konta: PL 65 1090 2398 0000 0001 1365 5931; kod Swift: WBK PPL PP
 
Konto w PLN: Santander Bank Polska S.A., ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849; kod Swift: WBK PPL PP
 
Należy zaznaczyć  tytuł wpłaty: 8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego 2020 oraz imię
i nazwisko kandydata

 UWAGA:
W przypadku ewentualnych ograniczeń w funkcjonowaniu WPAE w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 w roku akademickim 2020/21 realizacja przewidzianych w programie SPN zajęć możliwa jest w formie e-learningu.
Informacje dotyczące formy prowadzenia zajęć przekazane zostaną studentom na początku semestru zimowego 2020/21.
  

Dodatkowych informacji o rekrutacji do SPN  udziela dr Agnieszka Malicka w godzinach konsultacji (aktualne terminy konsultacji podane na stronie pracownika)
 
Informacje o Szkole Prawa Niemieckiego dostępne są także na stronie: http://prawo.uni.wroc.pl/taxonomy/term/132 

Rekrutacja: 

REKRUTACJA DO SZKOŁY  PRAWA NIEMIECKIEGO  NA  ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Niemiecko – Polska Szkoła Prawa Wrocław – Berlin rozpoczyna 6..06.2017 rekrutację do Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników  (DPJV.e.V) z siedzibą w Berlinie.

 

O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAE.

Warunkiem przyjęcia do SPN jest co najmniej dobra znajomość języka niemieckiego!

 

Kandydaci powinni w terminie do 14 października 2017 r. złożyć w sekretariacie Dziekana WPAiE UWr. (budynek A, pok. nr 8) następujące dokumenty:

 

-    list motywacyjny,

-   życiorys (uwzględniający ewentualne dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach,    kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.)

-    zaświadczenie o znajomości języka  niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego)

-    zaświadczenie wystawione przez właściwy dziekanat o średniej ocenie z dotychczasowego  przebiegu studiów

-     wypełniony formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania) zob. ogłoszenie o rekrutacji

-     zdjęcie

 

Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo.

Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1000,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 500,- Euro (dowód wpłaty kwoty w Euro lub równowartości w PLN wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych !; koszty przelewu bankowego ponosi kandydat!). Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:

 

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50 137 Wrocław

49 10 90 2398 0000 0006 0800 5079

Bank Zachodni WBK S.A. 10/Wrocław

Należy zaznaczyć  tytuł wpłaty: 8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego 2016/17

 

Dla osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAE przewidziane jest 10 miejsc.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów zgodnie z wykazem zamieszczonym powyżej oraz dodatkowo dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

 

Podania złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kontakt: 

dr Agnieszka Malicka

pokój 306 B (budnek B), w godzinach konsultacji

tel. 71 3752272

agnieszka.malickaatuwr.edu.pl