Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

REKRUTACJA DO SZKOŁY PRAWA AUSTRIACKIEGO

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 3 Kwiecień, 2017 - 13:50

Z przyjemnością informujemy o otwarciu rekrutacji do kolejnej edycji Szkoły Prawa Austriackiego w ramach współpracy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Salzburgu. 

Kurs uprawniający do uzyskania Certyfikatu Prawa Austriackiego podzielony jest na 3 bloki tematyczne – po 15 godzin lekcyjnych każdy. Zajęcia odbędą się w weekendy, z reguły w piątki po południu i soboty na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i prowadzone będą w języku niemieckim przez wykładowcę z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Salzburgu. Przedmiotem zajęć będzie prawo austriackie.

Program studiów obejmuje następującą tematykę:

1. semestr: prawo cywilne

2. semestr: prawo publiczne

3. semestr: prawo karne

Warunkiem zdobycia „Certyfikatu Prawa Austriackiego“ jest uzyskanie pozytywnych wyników z przeprowadzanych w ramach kursów zasadniczych pisemnych egzaminów.

Dodatkowych informacji udziela dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr (bartlomiej.krzanatuwr.edu.pl).

Najbliższy zjazd (15 h) odbędzie się w dniach 7.04.2017 (od 15:00) oraz 8.04.2017 (od 8:30). Zajęcia poświęcone prawu cywilnemu poprowadzi Pan Ulrich Ernst Palma.

 

O przyjęcie do Szkoły Prawa Austriackiego mogą ubiegać się studenci WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAiE.

Kandydaci powinni w terminie do środy, 5 kwietnia 2017 r.  złożyć w Sekretariacie Dziekana WPAiE (pok. nr 8) następujące dokumenty:

-list motywacyjny (zawierający nr telefonu i koniecznie adres email),

-życiorys (uwzględniający ewentualne dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.)

-zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego

-zaświadczenie o średniej ocenie z dotychczasowego przebiegu studiów

-zdjęcie

-pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla procesu rekrutacji i nauki w Szkole Prawa Austriackiego.

 

Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Austriackiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby nie będące studentami lub doktorantami WPAiE (absolwenci, studenci innych wydziałów, adwokaci, radcy prawni). Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPA na zasadzie odpłatności za uczestnictwo.

Opłata za 3 semestry nauki wynosi 3.000,00 PLN (słownie trzy tysiące złotych). Dowód wpłaty należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych). Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50 137 Wrocław

Bank Zachodni WBK S. A.   4 Oddział Wrocław

Kuźnicza 17/19

50-950 Wrocław

Kod Swift: WBK PPL PP

Nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849

Należy zaznaczyć tytuł wpłaty: 8-12-132 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Austriackiego

Dla osób nie będących studentami lub doktorantami WPAiE przewidziane jest 10 miejsc.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby nie będące studentami lub doktorantami WPAiE powinny do środy, 5 kwietnia 2017 r.  złożyć następujące dokumenty:

-list motywacyjny (zawierający nr telefonu i koniecznie adres email),

-życiorys

-zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego

-zdjęcie

-dowód uiszczenia opłaty za studia w Szkole Prawa Austriackiego

-pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla procesu rekrutacji i nauki w Szkole Prawa Austriackiego.