Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO - REKRUTACJA 2021/22 + plan zajęć - semestr zimowy

dr Agnieszka Malicka - 10 Czerwiec, 2021 - 12:11
REKRUTACJA DO SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Niemiecko – Polska Szkoła Prawa Wrocław – Berlin rozpoczyna rekrutację do Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników  (DPJV e.V.) z siedzibą w Berlinie.
 
O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAE.

Warunkiem przyjęcia do SPN jest co najmniej dobra znajomość języka niemieckiego!

Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się, na zasadzie odpłatności za uczestnictwo* inne zainteresowane prawem niemickim osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Kandydaci powinni w terminie do 18.10.2021r. złożyć następujące dokumenty: 

  • list motywacyjny (w języku polskim lub niemieckim),
  • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.),
  • zaświadczenie o znajomości języka  niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego),
  • zaświadczenie o średniej ocenie z dotychczasowego przebiegu studiów wystawione przez właściwe BOS (nie dotyczy doktorantów oraz osób, które nie są studentami!),
  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem RODO (plik do pobrania jako załącznik do niniejszego ogłoszenia),
  • potwierdzenie przelewu opłaty za studia w SPN (dotyczy wyłącznie osób, które nie są studentami WPAE UWr!) 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Dziekana WPAE UWr. (budynek A, pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Prawa Niemieckiego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

 
W rekrutacji uwzględnione zostaną tylko te dokumenty, które dostarczone zostaną najpóźniej w dniu 18.10.2021r.
 
 

Informacja o kosztach uczestnictwa w SPN (dotyczy osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAE  UWr):

*Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1000,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 500,- Euro.

Dowód wpłaty kwoty w Euro lub równowartości w PLN (wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych; koszty przelewu bankowego ponosi kandydat!).

Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:
Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 1
50 137 Wrocław
 
Konto w Euro: 
Santander Bank Polska S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
nr konta: PL 65 1090 2398 0000 0001 1365 5931; kod Swift: WBK PPL PP
 
Konto w PLN:
 Santander Bank Polska S.A., ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849; kod Swift: WBK PPL PP
 
Należy zaznaczyć  tytuł wpłaty: 8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego 2021; imię i nazwisko kandydata
 

 UWAGA:
ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ  W TERMINACH WYNIKAJĄCYCH Z  ZAŁĄCZONEGO PLANU ZAJEĆ STACJONARNIE.
Jednak w przypadku ewentualnych ograniczeń w funkcjonowaniu WPAE UWr. w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 w roku akademickim 2021/22 realizacja przewidzianych w programie SPN zajęć możliwa jest  także w formie nauczania zdalengo.

Informacje o Szkole Prawa Niemieckiego dostępne są na stronie: 
http://prawo.uni.wroc.pl/taxonomy/term/132  

Dodatkowych informacji o rekrutacji do SPN udziela dr Agnieszka Malicka w godzinach konsultacji (aktualne terminy konsultacji podane na stronie pracownika) lub drogą mailową: agnieszka.malickaatuwr.edu.pl