Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z pracownikami Katedry Teorii i Filozofii Prawa wszystkie osoby zainteresowane rekrutacją do Szkoły Doktorskiej WPAE i pisaniem pracy doktorskiej z teorii, filozofii i socjologii prawa, a także etyki prawniczej.

Adam Kaczyński - 19 Maj, 2021 - 07:49
Zapraszamy na spotkanie informacyjne z pracownikami Katedry Teorii i Filozofii Prawa wszystkie osoby zainteresowane rekrutacją do Szkoły Doktorskiej WPAE i pisaniem pracy doktorskiej z teorii, filozofii i socjologii prawa, a także etyki prawniczej. Odbędzie się ono 27 maja 2021 r. o godzinie 18:00 w programie MS Teams. 
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdjMGU0ZjAtZjU3ZS00ZmNlLWE4YjctNGNlMWRmODBhMTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2227dbec30-c09e-46b2-9b92-c23ce322b1d7%22%7d