Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

​Konkurs na stanowisko stypendysty/stypendystki w Inkubatorze Doskonałości Naukowej

Karol Greinert - 10 Czerwiec, 2024 - 11:10

Konkurs na stanowisko stypendysty/stypendystki w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Prawo do nieobciążania się w erze cyfrowej. Czy nowe wyzwania pozwolą odnaleźć wspólne fundamenty?
 
 
Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty/stypendystki w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Prawo do nieobciążania się w erze cyfrowej. Czy nowe wyzwania pozwolą odnaleźć wspólne fundamenty? (nr projektu: 2023/51/B/HS5/00283)

Jednostka organizacyjna:  Inkubator Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Stanowisko: stypendysta/stypendystka
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki prawne
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj zatrudnienia: umowa stypendialna na 24 miesiące, rozpoczęcie lipiec/sierpień 2024
Wysokość stypendium: 1750 zł/m-c
Termin składania dokumentów: 28 czerwca 2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 5 lipca 2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: lipiec/sierpień 2024 r.

Wybrana osoba będzie pracować pod kierownictwem prof. UWr dr hab. Wojciecha Jasińskiego. Stypendium fundowane będzie przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach grantu OPUS-26 (nr projektu: 2023/51/B/HS5/00283).

Opis zadań stypendysty/stypendystki:
- analiza prawnomiędzynarodowego standardu prawa do nieobciążania się (Rada Europy, Unia Europejska);
- analiza unormowań prawnych, stanowisk doktrynalnych oraz praktyki orzeczniczej dotyczących prawa do nieobciążania się (zwłaszcza w kontekście stosowania nowych technologii) w Niemczech;
- wsparcie kierownika projektu w analizie unormowań prawnych, stanowisk doktrynalnych oraz praktyki orzeczniczej dotyczących prawa do nieobciążania się (zwłaszcza w kontekście stosowania nowych technologii) w Hiszpanii i Włoszech;
- przygotowanie przynajmniej publikacji naukowej, która zostanie opublikowana w uznanym zagranicznym czasopiśmie naukowym spełniającym warunki określone w polityce publikacyjnej Narodowego Centrum Nauki;
- aktywny udział w spotkaniach zespołu badawczego;
- pomoc w realizacji obowiązków administracyjnych związanych z projektem.
 
Wymogi dla kandydatów/kandydatek
- ukończone studia magisterskie na kierunku prawo;
- aktywny status doktoranta/doktorantki;
- biegła znajomość języka angielskiego i niemieckiego umożliwiająca prowadzenie badań w tych językach;
- udokumentowane zainteresowanie problematyką prawa karnego procesowego (publikacje, wystąpienia konferencyjne itp.);
- umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy;
- dyspozycyjność we Wrocławiu.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- życiorys wraz z informacją o najważniejszych osiągnięciach naukowych;
- elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych) w formacie pdf, które kandydat/kandydatka uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego. 
 
W zgłoszeniu proszę zamieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.
 
Zgłoszenia proszę przesyłać drogą mailową na adres: wojciech.jasinskiatuwr.edu.pl
W tytule e-maila proszę wpisać: Konkurs na stypendystę/stypendystkę w projekcie OPUS
 
Ocena wniosków kandydatów/kandydatek zostanie przeprowadzona przez Komisję Konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwa...).
 
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stypendium i ponowienia konkursu, jeśli kandydaci nie spełnią stawianych w konkursie wymagań lub pojawią się inne istotne okoliczności wpływające na planowany sposób realizacji projektu.
Komisja będzie oceniać aplikacje w skali punktowej. Stypendium zostanie przyznane osobie z największą ilością punktów.
 
W przypadku rezygnacji kandydata/kandydatki z największą liczbą punktów, Komisja zastrzega sobie prawo do wybrania następnego kandydata/kandydatki z listy rankingowej
Komisja skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami w terminie do 5 lipca 2024 r.
 
Wszelkie pytania dotyczące projektu lub procedury zgłaszania kandydatów/kandydatek proszę kierować na adres mailowy wojciech.jasinskiatuwr.edu.pl 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziembaatuwr.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.