Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

​Rozpoczęcie realizacji projektu badawczego DIGI-GUARD

Adam Kaczyński - 15 Lipiec, 2022 - 09:54

Reprezentujący CBKE zespół badawczy pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Gołaczyńskiego uczestniczy od 1 czerwca 2022 r. w realizacji międzynarodowego projektu Digital Communication and Safeguarding the Parties’ Rights: Challenges for European Civil Procedure (Komunikacja cyfrowa a ochrona praw stron: wyzwania dla europejskiego postępowania cywilnego) – DIGI-GUARD, finansowanego w ramach programu Justice Unii Europejskiej (101046660 – JUST-2021-JCOO) (zob. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999845155/project/101046660/program/43252386/details). Wykonawcami w projekcie są dr Maria Kaczorowska, dr Piotr Rodziewicz, dr Marek Zalisko i mgr Maria Dymitruk. Obok Uniwersytetu Wrocławskiego konsorcjum naukowe realizujące projekt tworzą: Uniwersytet w Mariborze (Słowenia) – pełniący funkcję koordynatora projektu; Instytut Prawa Porównawczego na Wydziale Prawa w Lublanie (Słowenia); Centrum Informatyki Prawniczej CEPRIS (Słowenia); Uniwersytet w Grazu (Austria); Uniwersytet Leibniza w Hanowerze (Niemcy); Uniwersytet w Maastricht (Holandia); Uniwersytet w Rijece, Wydział Prawa (Chorwacja) oraz Uniwersytet w Uppsali (Szwecja). Wspólne prace badawcze będą prowadzone do 31 maja 2024 r. Udział przedstawicieli CBKE w projekcie stanowi kontynuację współpracy naukowej z partnerami zagranicznymi podjętej w ramach projektu Diversity of Enforcement Titles in Cross-border Debt Collection in the EU (Różnorodność tytułów egzekucyjnych w transgranicznej windykacji należności w Unii Europejskiej) – EU-En4s (JUST-AG-2018/JUST-JCOO-AG-2018), który był realizowany w latach 2019–2022 (zob. https://www.pf.um.si/en/acj/projects/pr09-eu-en4s/).

Celem projektu DIGI-GUARD jest promowanie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w dziedzinie postępowania dowodowego i doręczania dokumentów poprzez zwiększenie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi UE oraz wkład w efektywne stosowanie unijnych rozporządzeń nr 2020/1783 i nr 2020/1784 w sprawie przeprowadzania dowodów i doręczania dokumentów. Szczegółowe zagadnienia, które będą przedmiotem analizy w ramach szeroko zakrojonych badań prawnoporównawczych, obejmują m.in. prawne gwarancje w zakresie transgranicznego przekazywania dowodów i doręczania dokumentów; wpływ nowoczesnych środków komunikacji na zasady postępowania cywilnego; identyfikację barier technologicznych utrudniających elektroniczną komunikację między krajowymi organami sądowymi; psychologiczne aspekty stosowania wideokonferencji w postępowaniach cywilnych; dostępność, poufność i interoperacyjność systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w sądach.

Omówieniu założeń projektu i planowanych etapów prac badawczych uczestników konsorcjum poświęcone było spotkanie inauguracyjne zorganizowane w dniach 2–4 lipca 2022 r. w Mariborze (zob. https://www.pf.um.si/novice/eu-projekt-digi-guard-kick-off-meeting/). W podjętej dyskusji na temat praktycznych problemów związanych z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w dziedzinie postępowania dowodowego i doręczania dokumentów wziął udział dr Piotr Rodziewicz. Pozostali wykonawcy uczestniczyli w spotkaniu w trybie zdalnym.