mgr Anna Czwojda

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2381
Email:
anna [dot] czwojda [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Publikacje: 

Artykuły:

1. Ewolucja regulacji prawnych dotyczących przepadku korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa, Opolskie Studia Administracyjno - Prawne, nr 1/2012.

 

2. Konkurencyjność przepadku przedmiotów a przepadku korzyści majątkowej, Przegląd Prawa i Administracji, nr XCIII, 2013 r.

 

3. Obowiązek zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej z przestępsta przez inną osobę, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, nr XXX, 2014 r.

 

4. Instytucja przepadku korzyści majątkowej w kodeksie karnym skarbowym, Opolskie Studia Administracyjno - Prawne, nr 3/2015.

 

5. Zwrot korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa skarbowego innej osoby w k.k.s., Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, nr XXXV, 2015 r.

 

6. Kryteria usuwania ciąży – analiza prawna i etyczna, Jurysta nr 10, 2015 r.

 

7. Uwagi dotyczące pojęcia „silne wzburzenie usprawiedliwione okolicznościami zdarzenia”, jako znamienia tzw. zabójstwa w afekcie (art. 148 § 4 k.k.) (w:) Prawnokarna problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego, pod red. P. Góralskiego, wyd. EuroPrawo, Warszawa 2016.

 

8. Zabójstwo uprzywilejowane znamieniem działania pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, a stan poczytalności sprawcy - w druku

 

9. Sankcja karna przy konsensualnym trybie zakończenia postępowania karnego, Jurysta nr 10, 2016 r.

 

 

Wystąpienie konferencyjne:

Referat pt. "Zabójstwo kwalifikowane znamieniem działania  pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami" przedstawiony na międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Zmodyfikowane typy przestępstwa w teorii i praktyce prawa karnego", która odbywała się w dniach 17 - 18 marca 2016 r., na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii  w związku z realizowanym projektem badawczym: Struktura zmodyfikowanych typów przestępstwa w prawie karnym. Studium teoretyczno-kryminologiczne.