Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Agnieszka Sztoldman

Kontakt: 

pokój 101, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Telefon:
713752367
Email:
agnieszka [dot] sztoldman [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Dyżur:

pok. 101 bud. A (piątki) od 13:20 do 14:20 - uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt emailowy.

English version:
room 101, building A (Fridays) from 13:20 to 14:20 - please kindly priorily contact me via e-mail.

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:
- Prawo własności przemysłowej (w szczególności prawo patentowe, prawo znaków towarowych, sądowa ochrona własności przemysłowej)
- Prawo cywilne
- Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji
- Prawo autorskie

Monografia:
- Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego, Wolters Kluwer, Warsawa 2018 (s.334)

Redakcja monografii:
Sztoldman A. (red.), Kierunki rozwoju prawa własności intelektualnej, Liber, Warszawa 2011
Sztoldman A. (red.),  Prawo wobec wyzwań nowych technologii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013

Wybrane artykuły:
Sztoldman A. [2018] Jak należy rozumieć bezpodstawnie uzyskane korzyści w ustawie – Prawo własności przemysłowej?, 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, s. 976-985
Sztoldman A. [2018] Oferowanie jako forma korzystania z chronionego wynalazku, Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Wolters Kluwer 2018
Sztoldman A. [2017] Wynalazki międzynarodowe a ich ochrona, Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, nr 4/2017
Sztoldman A. [2017] Assessment of damages for an infringement of intellectual property rights in the light of CJEU case law, Studia Prawa Prywatnego, C.H. Beck, nr 2/2017, s. 79-88
Sztoldman A. [2017] „Odpowiednie odszkodowanie” za naruszenie zgłoszonego unijnego znaku towarowego przed rejestracją, Glosa – Prawo gospodarcze w orzeczeniach i  komentarzach Wolters Kluwer, nr 4/2017, s. 81-89
Sztoldman A. [2017] Wydanie korzyści z korzystania z wynalazku przed uzyskaniem patentu – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 lutego 2016 r. (V CSK 331/15), Glosa – Prawo gospodarcze w orzeczeniach i  komentarzach, Wolters Kluwer nr 1/2017, s. 72-83
Sztoldman A. [2017] Korzystanie z chronionego wynalazku w badaniach lub doświadczeniach, w: 35. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie, zeszyt 39, Kielce, Urząd Patentowy RP
Sztoldman A. [2016] Ocena interesu prawnego oraz odrzucenie skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w sprawie unieważnienia prawa wyłącznego – glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2015 r. (II GSK 322/14) i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 lutego 2014 r. (VI SA/Wa 2013/12), Glosa – Prawo gospodarcze w orzeczeniach i  komentarzach, Wolters Kluwer nr 3/2016
Sztoldman A. [2016] Wspólność praw własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, 34. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie zeszyt 38, Kielce, Urząd Patentowy RP
Sztoldman A. [2016] Kiedy używanie cudzego znaku towarowego w celu opisania towaru lub usługi jest dozwolone?, Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, nr 3/2016
Design Protection – komentarz do polskiej regulacji prawa wzorów przemysłowych w międzynarodowym komentarzu prawa wzorów przemysłowych, (red.) M. Koch, D. Hoette, wyd. 1 Alphen aan den Rijn / www.KluwerIPLaw.com, Kluwer Law International 2015 (współaut. Sz. Gogulski)
Sztoldman A. [2015] Wspólność praw patentowych, Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, nr 1/2015 s. 56-58
Sztoldman A. [2014] Korzystanie z przedmiotów własności przemysłowej w celach nauczania lub analizy w uczelniach, w: Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, (red.) A. Jakubowski, A. Wiktorowska, Lexis Nexis, Warszawa 2014
Sztoldman A. [2014] Wykonywanie patentu przez współuprawnionych, Przegląd Prawa Handlowego, Wolters Kluwer, nr 3/2014,  s. 21-27
Sztoldman A. [2014] Wspólność patentowa a udzielenie licencji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, Wolters Kluwer, nr 1/2014, s. 71-87
Sztoldman A. [2014] Krąg upoważnionych do działania w ramach wyjątku Bolara - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23.10.2013 r. (IV CSK 92/13), Glosa – Prawo gospodarcze w orzeczeniach i  komentarzach, Wolters Kluwer nr 2/2014, s. 87-94
Sztoldman A. [2014] Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 czerwca 2013 r., II GSK 348/12 (glosa krytyczna), Orzecznictwo Sądów Polskich, Lexis Nexis, nr 11/2014, s. 1382-1387
Sztoldman A. [2013] Zakaz rejestracji jako znaku towarowego oznaczenia składającego się wyłącznie z kształtu znacznie zwiększającego wartość towaru – glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji  z dnia 8.10.2011 r. w sprawie T-508/08, Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, Wolters Kluwer, nr 2/2013, s. 93-103
Sztoldman A. [2013] Multiterytorialne licencje na korzystanie z utworów audiowizualnych – uwagi na tle regulacji unijnych, Przegląd Prawa Handlowego, Wolters Kluwer nr 1/2013, s. 42-48
Sztoldman A. [2012] Ochrona prawna formy towaru lub opakowania znacznie zwiększającego wartość towaru, Przegląd Prawa Handlowego, Wolters Kluwer, nr 3/2012
Sztoldman A. [2012] Umowy wspólnego przedsięwzięcia o eksploatację przedmiotów własności przemysłowej - pozycja prawna w przypadku groźby lub ogłoszenia upadłości jednej ze stron, Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym, rozdział w książce, (red.) dr M. Załucki, Wydawnictwo Ius at tax, Warszawa 2012
Sztoldman A. [2012] Dopuszczalność używania znaku towarowego konkurenta w reklamie - między ochroną przedsiębiorcy a użyciem znaku towarowego w celach informacyjnych – Zeszyty Cywilistyczne Lege Artis, nr 4/2012
Sztoldman A. [2011] Przedkontraktowe obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów zawieranych elektronicznie na tle ogólnych zasad prawa umów i obowiązków przedsiębiorcy, w: Kierunki rozwoju prawa własności intelektualnej, Liber 2011
Sztoldman A. [2011] Reklama porównawcza a rozszerzona ochrona renomowanych znaków towarowych - glosa do wyroku TS z 18.06.2008 r. w sprawie C-478/07, Glosa – Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, Wolters Kluwer, nr 1/2011