Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Erasmus+ Studia – dodatkowa rekrutacja na semestr letni 2021/2022

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 13 Październik, 2021 - 20:35

Erasmus+ Studia – dodatkowa rekrutacja na semestr letni 2021/2022
 
Uprzejmie informuję o dodatkowej rekrutacji w programie Erasmus+ Studia na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.
 
Zainteresowanych proszę o przesłanie w terminie do 25 października br. na mój adres mailowy (bartlomiej.krzanatuwr.edu.pl) kompletu dokumentów (życiorys, zaświadczenie z Dziekanatu o średniej z dotychczasowego przebiegu studiów, oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności), list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz wskazanie wybór maksymalnie 5 uczelni w kolejności rankingowej wraz ze wskazaniem semestru wyjazdu, zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych potwierdzające znajomość języka lub uznany w Studium za równoważny certyfikat językowy albo też zaświadczenie wydane przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, pisemną zgodę promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazdów na 3 roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studiów doktoranckich, wstępne porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement)). Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. polskim.).  Listę uczelni partnerskich można sprawdzić na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej. Wszystkie miejsca w Finlandii, Holandii, Irlandii, Islandii i Norwegii oraz na Uniwersytecie Karola w Pradze zostały wykorzystane.
 
 
Please note that the additional recruitment in the Erasmus + Studies program for the summer semester of the academic year 2021/2022 is now open.
 
If interested, please send to my e-mail address (bartlomiej.krzanatuwr.edu.pl) a complete set of documents (curriculum vitae, certificate from the Dean's Office with the average of the current course of study, a declaration regarding earlier departures (mobility capital), a cover letter containing the justification for the trip and an indication of the choice of a maximum of 5 universities in the ranking order, a confirmation of command of (a) given foreign language(s) issued by the Foreign Language Centre or by the Centre for Teaching Law in Foreign Languages​​at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, written consent of the thesis supervisor in the case of trips for the 3rd year of undergraduate, graduate, doctoral studies, and a provisional Learning Agreement for each destination) by October 25th. All documents should be prepared in English. The list of partner universities may be consulted at the website of the International Office. No places in Finland, the Netherlands, Ireland, Iceland and Norway and at Charles University in Prague are available anymore.