Jesteś tutaj

Administracja

Studia mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego, która związana jest z zaspokajaniem zbiorowych i indywidualnych potrzeb.
Do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunku Administracja należą między innymi prawo administracyjne, administracja publiczna i polityka administracyjna, prawo administracyjne gospodarcze, postępowanie administracyjne i sądownictwo adminstracyjne, prawo finansowe, prawo pracy, organizacja i zarządzanie, ochrona środowiska, techniki organizatorskie i decyzyjne, ustrój i zadania samorządu terytorialnego.

Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem licencjatu z administracji.
Studia magisterskie (drugi stopień) trwają dwa lata i po złożeniu pracy magisterskiej oraz zdaniu egzaminu magisterskiego absolwenci otrzymują tytuł magistra administracji.

Studia Stacjonarne Administracji – specjalność w języku angielskim: Administracja w organizacjach międzynarodowych (Administration in International Organizations)

Utworzone przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (zarządzeniem nr 36 z dnia 11 kwietnia 2011 r.) studia drugiego stopnia Administration in International Organizations na kierunku Administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego stanowią wyjątkową okazję do zdobycia tytułu magistra administracji po dwuletniej nauce w kameralnym gronie w prawdziwie uniwersyteckiej atmosferze w ścisłym kontakcie z gronem uznanych wykładowców. Organizacje międzynarodowe stały się powszechnym i wyjątkowo ważnym środowiskiem funkcjonowania administracji i studia Administration in International Organizations dają możliwość dogłębnego poznania tego środowiska. Lepsze opanowanie specjalistycznego języka angielskiego (w zakresie administracji, prawa, ekonomii i zarządzania), czyli języka współczesnej administracji, jest dodatkową korzyścią, jaką wynoszą absolwenci studiów.

Więcej informacji na stronie aio.prawo.uni.wroc.pl