Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zagadnienia na kolokwium dla SSP

mgr Piotr Soroka - 14 Listopad, 2014 - 22:53

1. Podział prawa gospodarczego i pojęcie prawa gospodarczego publicznego
2. Zasady ogólne prawa publicznego
3. Specyficzne zasady prawa publicznego gospodarczego
4. Społeczna gospodarka rynkowa ze szczególnym uwzględnieniem wolności działalności gospodarczej(pojęcie, filary i ograniczenia wolności działalności gospodarczej)
5. Zarobkowy charakter działalności gospodarczej
6. Działalność gospodarcza jako działalność prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły
7. Działalność zawodowa
8. Wykonywanie działalności gospodarczej we własnym imieniu a wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek
9. Pojęcie przedsiębiorcy 
10. Pojęcie przedsiębiorstwa
11. Wyłączenia z działalności gospodarczej
12. Przejście uprawnień publicznoprawnych
13. Sposoby ewidencjonowania przedsiębiorców(KRS i CEIDG)- podobieństwa i różnice
14. Wolna działalność gospodarcza, działalność regulowana, działalność prowadzona na podstawie zezwolenia, działalność koncesjonowana
15. Reglamentacja a policja
16. Regulacja sektorowa
17. Działalność gospodarcza państwa i jednostek samorządu terytorialnego(ogólne zasady podejmowania i wykonywania)
18. Podziały mienia publicznego ze względu na podmioty i przeznaczenie mienia
19. Sposoby nabycia mienia publicznego
20. Zakres podmiotowy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
21. Zakres przedmiotowy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
22. Porozumienia ograniczające konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej- kontekst krajowy i europejski
23. Kontrola koncentracji przedsiębiorców- organy właściwe, warunki
24. Zamówienia publiczne- pojęcie, podmioty uczestniczące
25. Zasady udzielania zamówień publicznych
26. Procedury hybrydowe w publicznym prawie gospodarczym
27. Pojęcie policji gospodarczej
28. Organy nadzoru policyjnego
29. Materialne i osobiste obciążenia przedsiębiorców obowiązkami policyjnymi
30. Podstawy prawne nadzoru policyjnego i reglamentacyjnego
31. Nadzór bieżący i nadzór zapobiegawczy
32. Kontrola, jej środki i wyniki
33. Decyzje nadzorcze
34. Klasyfikacja decyzji nadzorczych