Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Leon Kieres

Email:
leon.kieres [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

poniedziałki - 11:00 - 12:00

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:

- polskie i unijne publiczne prawo gospodarcze, w szczególności teoria publicznego prawa gospodarczego, reglamentacja administracyjnoprawna działalności gospodarczej, działalność gospodarcza przedsiębiorców publicznych, prawo gospodarki komunalnej, prawo zamówień publicznych, procedury publicznego prawa gospodarczego, konstytucyjna ochrona i granice wolności gospodarczej,

- prawo administracyjne, w tym prawo samorządu terytorialnego.

 

2. Działalność naukowa (wybrane publikacje):

Autor ponad 300 publikacji z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego oraz samorządowego:

L. Kieres, Zagadnienia prawnoadministracyjne sytuacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce [w:] Tworzenie i funkcjonowanie spółek: zagadnienia cywilnoprawne i administracyjne, pod red. J. Frąckowiaka i L. Kieresa, Warszawa-Wrocław, 1990, Acta Universitatis Wratislaviensis; Prawo 184).

L. Kieres, Regulacja administracyjnoprawna zagranicznych przedsięwzięć gospodarczych w Polsce [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 26 (1990), s. 87-102

L. Kieres [w:] A. Klein (red.), Ustawa z dnia 23.XII.1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych z komentarzem : (Dz.U.Nr 41, poz. 325 z 28.XII.1988 r.) Kancelaria Prawa Gospodarczego. Biuro Obsługi Inwestorów Zagranicznych, Wrocław 1990.

L. Kieres, Der Kommunalverband und die Kommunalverständigung als Formen der Befriedigung durch die Gemeinden der Gesamtbedürfnisse der Gemeinschaft in Polen, Landesinst. für Selbstverwaltung, Poznań 1991

L. Kieres, A. Chełmoński, Administracja wodna i żeglugowa Odry  Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991. W serii gł. Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 1154.

L. Kieres, Nowa organizacja administracji państwowej na szczeblu województwa [w:] Samorząd Terytorialny. - R. 2, nr 11 (1992), s. 51-57.

L. Kieres, Status prawny urządzeń telekomunikacyjnych wybudowanych przez społeczności lokalne [w:] Samorząd Terytorialny. - R. 2, nr 4 (1992), s. 34-38

L. Kieres, R. Sowiński, Podejmowanie działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicznych Collegium Iuridicum, Poznań 1993

L. Kieres, Die rechtliche Regelung der Zusammenarbeit im Bereich der Energiewirtschaft der RGW-Staaten [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 29 (1993), s. 77-92

L. Kieres, Poradnik radnego i delegata, Krajowy Instytut Badań Samorządowych, Poznań 1994

L. Kieres, Przedmiot i kryteria kontroli samorządu terytorialnego przez Najwyższą Izbę Kontroli [w:] Szanse i zagrożenia rozwoju samorządu terytorialnego (red. M. Kubista). - Katowice, 1994, s. 151-161.

L. Kieres, Samorząd w Konstytucji, Wspólnota 1995, nr 19, s. 12-13

L. Kieres, Zasady ustrojowe samorządu terytorialnego [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 1995 r. (red. W. Miemiec, B. Cybulski), Warszawa 1995, s. 7-25.

L. Kieres, Formy współdziałania terenowych organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityki finansowej państwa, województwa i regionu [w:] Problemy finansów samorządu terytorialnego : materiały ogólnopolskiej konferencji, Toruń 20-21 maja 1996 / Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego (red. G. Potarzyński), Toruń 1997, s. 197-213

L. Kieres, The reform of the public servise : the example of Poland [w:] The regions in the construction of Europe : Strasbourg, 22nd May 1996 : proceeding of the seminar organised by the Assembly of European Regions and Alsace Regional Council, in the framework of the AER Campaign "For a Europe of the Regions" in cooperation with the Centre for European Studies in Strasbourg (Centre des études européennes de Strasbourg). - Strasbourg, 1997. - S. 63-67

L. Kieres, Udział gminy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością [w:] Gospodarka, administracja, samorząd (red. Henryk Olszewski i Bożena Popowska) - Poznań, 1997. - (Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 2). - S. 179-194

L. Kieres,  Podstawowe problemy regionalizacji w Polsce [w:] Regionalizacja w Polsce : problemy, kierunki i koncepcje (red.Jerzy Regulski) ; Federacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. - Warszawa, 1998. - s. 119-124

L. Kieres, Analiza zgodności polskiego prawa samorządu terytorialnego z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, Samorząd Terytorialny 9/1998.

L. Kieres, Europejska Karta Samorządu Regionalnego [w:] Jaka Europa? : regionalizacja a integracja (red. Piotr Buczkowski, Krzysztof Bondyra, Paweł Śliwa), - Poznań, 1998. - S. 79-93.

L. Kieres, Europejska Karta Samorządu Regionalnego : przyszła konstytucja regionów [w:] Administracja publiczna w państwie prawa : księga jubileuszowa dla profesora Jana Jendrośki (kom. red. Barbara Adamiak, Jan Boć, Marcin Miemiec, Konrad Nowacki) - Wrocław, 1999. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 266). - S. 141-148.

L. Kieres, Wolność gospodarcza w działalności jednostek samorządu terytorialnego [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego : księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka (red. Iwona Skrzydło-Niżnik et al.) - Kraków, 2001. - S. 321-329

L. Kieres, Godność narodu nie jest możliwa bez narodowej pamięci [w:] Odra. - 2002, nr 5, s. 16-21

L. Kieres, Ausgewählte Bereiche des materiellen Verwaltungsrechts in Polen. Tl. 1, Das Recht der Wirtschaftstätigkeit [w:] Vergleichendes Verwaltungsrecht in Ostmitteleuropa : Grundriss der Verwaltungsordnungen Polens, Tschechiens, der Slowakei und Ungarns (hrsg. von Bernd Wieser und Armin Stolz) - Wien ; Berlin, 2004. - (Schriften zur Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht ; 1). - S. 589-602

L. Kieres, Europejskie standardy prawne w sytuacji samorządu terytorialnego [w:] Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. - Katowice, 2004. - S. 89-100.

L. Kieres, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2005, s. 319 – 347.

L. Kieres, Pojęcie i zakres prawa administracyjnego gospodarczego, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2005, s. 13 – 51.

L. Kieres, Europejskie standardy prawne w sytuacji samorządu terytorialnego (w:) Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2004, s. 89-100.

L. Kieres, Problematyka prawnoadministracyjna statusu pracowników samorządowych (w:) Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, pod redakcją Z. Janku, Z. Leońskiego, M. Szewczyka, M. Waligórskiego, K. Wojtczak, Kolonia Limited, Wrocław 2005, s. 162 – 172.

L. Kieres, Ustrój samorządu terytorialnego w III RP, (w:) A. Błaś, K. Nowacki (red.), Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej. W 35 rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No CCXCV, Seria Prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 179-187.

L. Kieres, Samorząd terytorialny jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXVIII – zeszyt 2 – 2006 (wydany w 85 rocznicę postania czasopisma), s. 171-190.

L. Kieres, Czy trzecia reforma samorządu terytorialnego jest potrzebna, Samorząd Dolnego Śląska – korzyści ze współpracy, VII Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego, Kudowa Zdrój 8-10.03.2006, Wydawnictwo Biuro Promocji MENOS, Wrocław 2006, s. 20-24.

L. Kieres, Legal Aspects of Confrontation with The Past: Poland’s Case 1989-2000 (w:) On the Road of Liquidating the Past: Poland, Germany, Austria and Korea. 2006 International Conference, s. 103-114.

L. Kieres, Laudacja prof. Szewacha Weissa na Uniwersytecie Wrocławskim, Przegląd Uniwersytecki 2006, nr 11(128), s. 9-11.

L. Kieres, Wystąpienie Profesora Leona Kieresa, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (w:) Jubileusz trzechsetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 119-123.

L. Kieres, Wybory samorządowe jako zagadnienie prawa administracyjnego (w:) Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, pod redakcją Bożeny Popowskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 25-38.

L. Kieres, Rechtliche Aspekte der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Der Fall Polen 1989-2000, A. Hofmann, B. Kerski (hrsg.), Deutsche und Polen: Erinnerung im dialog, Fibre, Osnabrück 2007, s. 71-80.

L. Kieres, Jakie warunki musi dzisiaj spełnić jednostka, społeczeństwo, naród, parlament, żeby tworzone prawo było dobre i sprawiedliwe? (głos w dyskusji) CASUS jesień 2007, s. 6.

L. Kieres, Uniwersalne znaczenie roku 1989 i rola Jana Pawła II, Nowy porządek wolności. Etyka społeczna Jana Pawła II – wizja dla zjednoczonej Europy  pod redakcją C. Böra, S. Raabego, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, Kraków 2007, s. 119-126

L. Kieres, Die Wirtschaftstätigkeit der territorialen Selbstverwaltungskörperschaften, Gedächtnisschrift für Peter J. Tettinger, J. Ennuschat, J. Geerl;ings, T. Mann, J-Ch. Pielow (hrsg.), Wirtschaft und Gesellschaft im Staat der Gegenwart, Carl Heymanns Verlag 2007, s. 281-293.

L. Kieres (red.), Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, Kolonia Limited, Wrocław 2007.

L. Kieres, Status pracowników samorządowych w świetle standardów Rady Europy (w:) Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, pod redakcją L. Kieres, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 65-70.
L. Kieres, Rola prawa w kreowaniu inicjatywy i przedsiębiorczości (w:) Kreatywny Dolny Śląsk ku kreatywnej Europie. Krzyżowa, 16-18 listopada 2007, Wydawca: Infrakom sp. z o.o., s. 12-15.

L. Kieres, Zagadnienia wstępne [w:] M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 13-21.

L. Kieres (recenzent pracy), B. Popowska, M. Strzelbicki (redakcja naukowa), Publiczne prawo gospodarcze. Część ogólna oraz prawo działalności gospodarczej. Kompendium, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008, s. 224.

A. Borkowski, M. Guziński, K. Horubski, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, W. Miemiec, M. Szydło, Prawo zamówień publicznych, pod redakcją M. Guzińskiego, Kolonia Limited, Wrocław 2008, s. 213.

L. Kieres, Opinia w sprawie nadania przez Politechnikę Wrocławską Doktor Angeli Merkel tytułu doktora honoris causa (w:) Doktor Angela Merkel doktor honoris causa Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, s. 39-46 (wersja niemiecka s. 47-54)

L. Kieres, Regionalizacja w Europie. Doświadczenie Rady Europy i jej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych (w:) Prawne problemy regionalizacji  w Europie pod redakcją Konrada Nowackiego i Roberta Russano, Kolonia Limited, Wrocław 2008, s. 115-131, (streszczenie w języku angielskim).

L. Kieres, Samorząd terytorialny jako podstawowe środowisko społeczeństwa obywatelskiego – podejście instytucjonalno-prawne (w:) Closer to citizens. Wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej, redakcja naukowa W. Bokajło, A. Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2009, s.8-9.

L. Kieres (red.), Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited, Wrocław 2009.

L. Kieres, Publiczne prawo gospodarcze – kierunki rozwoju – nowe instytucje (w:) Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego pod redakcją Jana Bocia i Andrzeja Chajbowicza, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s.273-282.

L. Kieres, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego (w:): Administracyjne prawo gospodarcze, Andrzej Borkowski, Adam Chełmoński, Maciej Guziński, Karol Kiczka, Leon Kieres, Tadeusz Kocowski, Marek Szydło, Wrocław 2009, s. 312-340.

L. Kieres, Prawo gospodarki komunalnej - zakres przedmiotowy i sfery interesu publicznego (w:) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi / pod red. Jerzego Supernata. - Wrocław 2009, s. 279-289.

L. Kieres, Spojrzenie „europejskie” (w:) Samorząd terytorialny w państwie i w społeczeństwie. Materiały z konferencji zorganizowanej przez wicemarszałka Senatu Marka Ziółkowskiego oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2009 r., s. 73 – 78.

L. Kieres, Etyka w administracji publicznej (w:) S. Faliński (red.), Samorząd terytorialny po wejściu do Unii Europejskiej, Warszawa 2009 r., s. 67 – 82.

L. Kieres, Odesłania do publicznego prawa gospodarczego - wartości powszechnie uznawane i wartości szczególne [w:] Europeizacja publicznego prawa gospodarczego (red. red. H. Gronkiewicz-Waltz i K. Jaroszyńskiego), Warszawa 2011, s. 289-301.

L. Kieres, Obywatel jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą [w:] Prawo administracyjne (red. J. Boć i A. Chajbowicz), Wrocław 2012.

L. Kieres, Europejskie prawo zamówień publicznych [w:] Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej. Podręcznik uniwersytecki (red. M. Guziński), Wrocław 2012, s. 11-44.

L. Kieres, Prywatyzacja – zagadnienia prawa publicznego, prawa prywatnego i polityki gospodarczej [w:] Prawne aspekty prywatyzacji (red. J. Blicharz), Wrocław 2012, s. 61-89.

L. Kieres, Krajowa Rada Sądownictwa strażnikiem niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik 2/2012, s. 15-20.

L. Kieres, Prawo zamówień publicznych: dziedzina prawa europejskiego, odrębny system regulacji oraz swoiste ujęcie problemów regulowanych (w:) Zamówienia publiczne: stan obecny i perspektywy (red. T. Kocowski, J. Kaspryszyn), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 270).

L. Kieres, Przedsiębiorcy publiczni (państwowi i komunalni) (w:) J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, M. Biliński, R. Blicharz, T. Długosz, K. Horubski, K. Kiczka, T. Kocowski, M. Szydło, A. Żurawik (red. serii R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A, Warszawa 2013.

L. Kieres, Zarząd mieniem publicznym (w:) J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, M. Biliński, R. Blicharz, T. Długosz, K. Horubski, K. Kiczka, T. Kocowski, M. Szydło, A. Żurawik (red. serii R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A, Warszawa 2013.

L. Kieres, Samorządowy sektor gospodarczy (w:) J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, R. Blicharz, T. Długosz, K. Horubski, K. Kiczka, M. Pawełczyk, M. Swora, M. Szydło, T. Włudyka, A. Żurawik (red. serii R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B, Warszawa 2013.

L. Kieres, Sądowa i pozasądowa ochrona interesu przedsiębiorcy (w:) J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, R. Blicharz, T. Długosz, K. Horubski, K. Kiczka, M. Pawełczyk, M. Swora, M. Szydło, T. Włudyka, A. Żurawik (red. serii R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B, Warszawa 2013.

L. Kieres, Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony interesu przedsiębiorcy (w:) J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, R. Blicharz, T. Długosz, K. Horubski, K. Kiczka, M. Pawełczyk, M. Swora, M. Szydło, T. Włudyka, A. Żurawik (red. serii R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B, Warszawa 2013.

L. Kieres, Prawo europejskie wobec samorządu terytorialnego [w:] Samorząd, finanse, nadzór i kontrola : XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych (red. nauk. Ryszard Paweł Krawczyk, Mirosław Stec), wyd. Wolters Kulwer, Warszawa 2013, s. 20-36

L. Kieres, Access to personal files and disclosure of documents of communist political police in Poland [w:] Constitutional jurisdiction 20 years after the fall of the Communist Curtain, (red. A. Zegrean, Mihaela-Senia Costinescu),  Universul Juridic, 2014, s. 214-227

L. Kieres, Konstytucyjne publiczne prawo gospodarcze[w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, nr 2/2014, s. 191-213

 

3. Granty/ projekty badawcze:

„Administracyjnoprawne instrumenty zapobiegania korupcji”. Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kierownik: L. Kieres, Wykonawca: J. Gola

 

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Członek rady naukowo-programowej czasopisma „Samorząd Terytorialny”

Przewodniczący kolegium redakcyjnego czasopisma „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych”

 

5. Nagrody i wyróżnienia:

1996 – odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju samorządu lokalnego oraz zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej,

1998 – odznaczony papieskim Orderem św. Sylwestra,

2002 – odznaczony Medalem św. Jerzego przyznawanym przez redakcję "Tygodnika Powszechnego",

2004 – wyróżniony nagrodą Złoty Paragraf oraz tytułem Prawnik Roku 2003 przyznawanym przez "Gazetę Prawną",

2004 – tytuł doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej.

2009 – tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska.

 

6. Działalność pozauczelniana:

1980–2000 – członkostwo i działalność w ramach NSZZ Solidarność (doradca delegacji regionu Dolny Śląsk na I Zjeździe "Solidarności" w Gdańsku; ekspert prawny Zarządu Regionu; sekretarz komisji zakładowej związku na Uniwersytecie Wrocławskim)

1990–1998 – radny Wrocławia (dwie kadencje); jako przedstawiciel rady miejskiej w sejmiku samorządowym, pełnił funkcję przewodniczącego prezydium Sejmiku; delegat do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego i członek prezydium; członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; od 1994 roku członek Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP,

1998 – wybrany w pierwszych powszechnych wyborach na radnego sejmiku dolnośląskiego,

1992–2004 – reprezentant RP w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy; od 1995 wiceprzewodniczący Izby Regionów Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych RE; obserwator z ramienia Kongresu oraz wyborów samorządowych w Chorwacji w 1997 oraz wyborów municypalnych w Bośni i Hercegowinie w 1998,

1997 – uzyskał mandat senatora IV kadencji z województwa wrocławskiego; wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz członek Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej,

2000-2005 – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej,

2006-2007 – uzyskał mandat radnego Sejmiku Dolnośląskiego; przewodniczący sejmiku,

2007-2011 – uzyskał mandat senatora VII kadencji; objął funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych

2009-2011 – członek Krajowej Rady Sądownictwa jako reprezentant Senatu RP.

Od 2012 – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego.