prof. dr hab. Jerzy Supernat

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Pokój/room 405

budynek/building A, ul. Uniwersytecka 22/26

Adres do korespondencji:

Jerzy Supernat

Instytut Nauk Administracyjnych

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław
 

Telefon:
+48 71 375 2090
Email:
jerzy [dot] supernat [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Konsultacje: 

Office hours

 

Pierwszy dyżur we wrześniu 2017 w poniedziałek 4 września w godzinach 11:00-12:00.

Następny w czwartek 14 września w godzinach 12:00-13:00.

Kolejny we wtorek 19 września w godzinach 14:00-15:00.

Kolejny w poniedziałek 25 września w godzinach 13:30-14:30.

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Jerzy Supernat
Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe

1. Administracja publiczna: krajowa, europejska i globalna.

2. Organizacja, kierowanie i zarządzanie, w tym w administracji publicznej.

3. Podejmowanie decyzji, w tym w administracji publicznej.

4. Język angielski w administracji publicznej.

 

Publikacje: 

Książki

 1. Odesłania do zasad prakseologicznych w prawie administracyjnym, Wrocław 1982, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 763, Prawo CXXVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1984, ss. 148.
 2.  
 3. Decydowanie w zarządzaniu. Problemy, metody, techniki, Kolonia Limited, Wrocław 1997, ss. 138.
 4.  
 5. Zarządzanie strategiczne. Pojęcia i koncepcje, Kolonia Limited, Wrocław 1998, ss. 260.
 6.  
 7. Techniki decyzyjne i organizatorskie, Kolonia Limited, Wrocław 2000, ss. 247.
 8.  
 9. Management. Tezaurus kierownictwa, Kolonia Limited, Wrocław 2000, ss. 540.
 10.  
 11. Techniki decyzyjne i organizatorskie, Wydanie 2. poprawione i uzupełnione, Kolonia Limited, Wrocław 2003, ss. 273.
 12.  
 13. Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2003, ss. 180.
 14.  
 15. Nauka organizacji i zarządzania (razem z Agnieszką Chrisidu-Budnik, Jerzym Korczakiem i Andrzejem Pakułą), Kolonia Limited, Wrocław 2005, ss. 512.
 16.  
 17. Zarządzanie, Kolonia Limited, Wrocław 2005, ss. 632.
 18.  
 19. Administracja i prawo administracyjne. Słownik polsko-angielski, Kolonia Limited, Wrocław 2011, ss. 615.
 20.  
 21. Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Kolonia Limited, Wrocław 2013, ss. 172.

Studia

 1. W Anglii, (w:) Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, pod redakcją Jana Jeżewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s.17-73.
 2.  
 3. W Holandii, (w:) Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, pod redakcją Jana Jeżewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 219-251.

Artykuły

 1. Nauki ergologiczne w programach studiów administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego (razem z A. Pakułą), "Organizacja - Metody - Technika" 1980, nr 3, s. 12-15.
 2.  
 3. Zasady ogólne prawa administracyjnego o charakterze prakseologicznym, "Prakseologia" 1982, nr 1-2, s. 71- 90.
 4.  
 5. Prawne sposoby regulacji organizacji administracji, "Organizacja - Metody - Technika" 1983, nr 4, s. 13-17.
 6.  
 7. Zasady współżycia społecznego i zasady nauki administracji jako pozaprawne determinanty działań administracji, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 648, Prawo CXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1985, s. 21-30.
 8.  
 9. Prakseologiczne zasady nauki administracji a normy prawne, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 857, Prawo CXLIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1985, s. 315-321.
 10.  
 11. Z rodowodu pewnej koncepcji, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 923, Prawo CLIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1988, s. 193-200.
 12.  
 13. Procesy decyzyjne w administracji (z problematyki rzeczywistych mechanizmów decyzyjnych), Administracja. Zeszyty Naukowe Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej, rok III, nr 1(5), Warszawa 1989, s. 97-104.
 14.  
 15. Racjonalność i prawo, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1093, Przegląd Prawa i Administracji XXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990, s.19-26.
 16.  
 17. Council-tax . nowy podatek lokalny w Anglii, Samorząd Terytorialny 1994, nr 6, s. 77-80.
 18.  
 19. Aktualne zagadnienia współpracy komunalnej w Holandii, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, s.154-161.
 20.  
 21. Prawo miejscowe w Anglii, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1900, Prawo CCLIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, s. 93-99.
 22.  
 23. Secondary Economics and Business Education in Poland, (w:) Secondary Economics and Business Education. New Developments in the United Kingdom, the United States and Other Nations, London 1996, s.135-139.
 24.  
 25. Delegowanie w organizacji, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2018, Przegląd Prawa i Administracji XXXVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 247-254.
 26.  
 27. Spółka kapitałowa (korporacja) w USA, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoly Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, Tom I, Poznań -Wrocław 1998, s. 25-28.
 28.  
 29. Teoria oczekiwania (z problematyki motywowania w organizacji), (w:) Współczesne problemy administracji publicznej i prawa administracyjnego, pod redakcją Adama Błasia, Wrocław-Poznań 1999, s. 63-67.
 30.  
 31. Organizacyjno-prawne aspekty podejmowania decyzji w zarządzaniu, Forum Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, tom III, zeszyt 1, pod redakcją Janusza Kroszela, Poznań-Wrocław 2001, s. 75-121.
 32.  
 33. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Propozycja metodologii badań, (w:) Studia nad samorządem terytorialnym, pod redakcją Adama Błasia, Kolonia Limited, Wrocław 2002, s. 397-413.
 34.  
 35. Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, (w:) Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku 2003, nr 2, s. 28-46.
 36.  
 37. Proceduralne aspekty podejmowania decyzji w Komisji Europejskiej, (w:) Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej. W 35. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2770, Prawo CCXCV, Wydawnictwo Uniwersytetu wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 383-395.
 38.  
 39. Administracja rządowa w warunkach gospodarki rynkowej (z problematyki regulacyjnych działań administracji, (w:) 35-lecie Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, pod redakcją Jana Bocia, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 53-72.
 40.  
 41. Pojęcie administracji publicznej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2007, nr 12, s. 9-15.
 42.  
 43. Administracja jako splot umów, (w:) Umowy w administracji, pod redakcją Jana Bocia i Ludmiły Dziewięckiej-Bokun, Kolonia Limited, Wrocław 2008, s. 161-169.
 44.  
 45. Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie, "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2008, nr 1 (10), s. 5-16.
 46.  
 47. Administracja elektroniczna - koncepcja oraz znaczenie dla funkcjonowania i organizacji administracji publicznej, w tym dla administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, (w:) Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ury, Kazimierza Rajchela, Marty Pomykały i Stanisława Pieprznego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008, s. 173- 178.
 48.  
 49. Racjonalność i logika decyzji administracji, (w:) Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, pod redakcją Lidii Zacharko, Andrzeja Matana i Grzegorza Łaszczycy, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 271-280.
 50.  
 51. Transparentność w funkcjonowaniu instytucji Unii Europejskiej, (w:) Patologie w administracji publicznej, redakcja Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 644-649.
 52.  
 53. Biurokratyczne załatwianie spraw jako przedmiot skargi powszechnej - uwagi de lege lata i de lege ferenda, (w:) Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie KPA, pod redakcją Janusza Niczyporuka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2009, s. 771-773.
 54.  
 55. Miejsce i znaczenie soft law w prawie publicznym Unii Europejskiej, (w:) Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod redakcją Jana Bocia i Andrzeja Chajbowicza, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 439-445.
 56.  
 57. Teoria polityki biurokratycznej, (w:) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, pod redakcją Jerzego Supernata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 689- 698.
 58.  
 59. Współczesne teorie administracji publicznej, (w:) Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, pod redakcją Pawła Chmielnickiego i Anny Dybały, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 21-38.
 60.  
 61. Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie, (w:) Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, pod redakcją Jolanty Blicharz i Jana Bocia, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 139-146.
 62.  
 63. Bezpieczeństwo wewnętrzne: przykład zwalczania zachowań antyspołecznych w Anglii, (w:) Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, pod redakcją Andrzeja Chajbowicza i Tadeusza Kocowskiego, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 243-250.
 64.  
 65. Trybunały. Z historii orzecznictwa administracyjnego w Anglii, (w:) Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, redaktorzy: S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 179-187.
 66.  
 67. Organizacja i funkcjonowanie policji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, (w:) Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ury i Stanisława Pieprznego, Rzeszów 2010, s. 138-148.
 68.  
 69. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań w angielskim prawie administracyjnym, (w:) Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Zbigniew Czarnik, prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Jerzy Posłuszny, prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów, Przemyśl – Rzeszów 2011, s. 721-739.
 70.  
 71. Dobra publiczne i prawo administracyjne w dobie globalizacji, (w:) „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2011, nr 4 (25), s. 151-165.
 72.  
 73. O rządach prawa, (w:) Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, redakcja M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 54-64.
 74.  
 75. Dewolucja w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, (w:) „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 1-2, s. 134-141.
 76.  
 77. Globalna administracja i globalne prawo administracyjne: informacja przed władztwem, (w:) Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i dominium, TNOiK, Rzeszów 2012, s. 603-607.
 78.  
 79. Specyfika polityki administracyjnej państwa w zakresie ochrony środowiska i jej znaczenie dla modelu organizacji ochrony środowiska, (w:) Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ury, Jerzego Stelmasiaka i Stanisława Pieprzenego, Rzeszów 2012, s. 44-47.
 80.  
 81. De la théorie de l’administration publique, (w:) Les problèmes théoriques de la science administrative, edite par Janusz Niczyporuk, International Institute of Administrative Sciences, Académie Polonaise des Sciences, Bruxelles – Paris 2012 s. 103-110.
 82.  
 83. Arbitralność prawa, (w:) Kryzys prawa administracyjnego? Redakcja naukowa serii D.R. Kijowski, P.J. Suwaj, Tom I Jakość prawa administracyjnego, redakcja naukowa  D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 45-49.
 84.  
 85. Sądowa kontrola administracji w systemie kontroli działania administracji w Unii Europejskiej, (w:) Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Wisła-Czarne 13-16 maja 2012, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Materiały nr 75, red. naukowa I. Lipowicz, Z. Kmieciak, Warszawa 2012, s. 81-96.
 86.  
 87. Prawo administracyjne w przestrzeni globalnej, (w:) Przestrzeń w prawie administracyjnym, redakcja naukowa J. Zimmermann, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 149-170. 49. Agencje europejskie, (w:) Rola i znaczenie zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa państwa, pod redakcją naukową E. Ury, S. Pieprznego i J. Jedynaka, Małopolska Szkoła Wyższa – Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 79-97.
 88.  
 89. O odpowiedzialności służby publicznej, a zwłaszcza o odpowiedzialności subiektywnej, czyli o poczuciu odpowiedzialności, (w:) Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania, red. naukowa M. Stec, S. Płażak, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 242-248.
 90.  
 91. O pojęciu rozliczalności (accountability) administracji, (w:) Odpowiedzialność administracji i w administracji, redakcja naukowa Z. Duniewska, M. Stahl, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 35-41.
 92.  
 93. Regulacja przez informacje, (w:) Stare dogmaty – nowe wyzwania w prawie i ekonomii, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 119-134.
 94.  
 95. Dobra administracja w prawie Unii Europejskiej, (w:) Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Tom I, PRESCOM, Wrocław 2014, s. 665-677.
 96.  
 97. Prawo administracyjne pod rządami anglosaskiej myśli administracyjnej, (w:) Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, pod red. A. Błasia i J. Bocia, Kolonia Limited, Wrocław 2014, s. 93-102.
 98.  
 99. Dekoncentracja wewnętrzna w Komisji Europejskiej, (w:) Władza – obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej, redaktor naukowy I. Lipowicz, Warszawa 2014, s. 227-233.
 100.  
 101. Zarządzanie kryzysowe w sektorze publicznym, (w:) Zarządzanie kryzysowe w administracji, red. R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa-Dęblin 2014, s. 530-538.
 102.  
 103. Rządy prawa. Uwagi o znaczeniu i ewolucji pojęcia, (w:) "Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze" 2014, nr 5, red. A. Bojko, M. Marszał, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 111-121.
 104.  
 105. Administracyjne zarządzanie informacjami a sieci informacyjne, (w:) Jawność i jej ograniczenia, red. naukowy Grażyna Szpor, Tom VII Postępowanie administracyjne, red. Czesław Martysz, Wydawnictwo C.B. Beck, Warszawa 2015, s. 145-151.
 106.  
 107. Administracja w Unii Europejskiej – podziały i postacie, (w:) „Przegląd Prawa i Administracji” Tom C/1 Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. M. Jabłońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 105-113.
 108.  
 109. Styl administrowania. Pojęcie i praktyka, (w:) Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, pod red. naukową M. Giełdy i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Wrocław 2015, s. 171-181.
 110.  
 111. Sieci administracyjne w Unii Europejskiej, (w:) Prawo administracyjne Unii Europejskiej, red. R. Grzeszczak, A. Szczerba-Zawada, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2016, s. 101-112.
 112.  
 113. Antywartości translatorskie w prawie administracyjnym, (w:) Antywartości w prawie administracyjnym, VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, redakcja naukowa A. Błaś, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 126-129.
 114.  
 115. Good Governance and Public Administration, (w:) Challenges of Good Governance in the European Union, ed. R. Grzeszczak, Nomos 2016, s. 49-61.
 116.  
 117. Restatements – koncepcja i zastosowanie, (w:) Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, pod redakcją J. Korczaka, Wrocław 2016: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016 – (Prace  Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie, nr 74), ss. 455-463.
 118.  
 119. Działania faktyczne administracji Unii Europejskiej, (w:) Misja publiczna – wspólnota – państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, redakcja naukowa A. Mednis, Wydawnictwo Presscom, Tom II, Warszawa 2016, ss. 387-395.

 120.  

 121. Rządy prawa w konstytucji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, (w:) O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, pod redakcją naukową B. Jaworskiej-Dębskiej oraz Z. Duniewskiej, M. Kasińskiego, E. Olejniczak-Szałowskiej, R. Michalskiej-Badziak i P. Korzeniowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 537-547. 

 122.  

 123. System kontroli finansów samorządowych w Irlandii, (w:) Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej. Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowoprawne, pod red. naukową Wiesławy Miemiec, Wrocław 2017, s. 570-578.

 124.  

 125. Wolność a wartości, prawa i zasady, (w:) Wolność w prawie administracyjnym, VII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, redakcja naukowa J. Zimmermann, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 21-29.

 126.  

 127. O nieinstrumentalnej wartości instytucji prawnych, (w:) Aksjologia prawa administracyjnego, Tom I, redakcja naukowa J. Zimmermann, Wolters Kluwer 2017, s. 125-128.

 

Referaty

 1. Uwagi o związkach nauki prawa administracyjnego i nauki organizacji, opublikowany w: Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Administratywistów w Puławach 5-8 VI 1979, Lublin 1979, s. 234-240.
 2.  
 3. Podejmowanie działań wewnętrznych na podstawie zasad prakseologicznych, opublikowany w: Kryteria prawidłowości działań wewnętrznych administracji (referaty na konferencję naukową - Karpacz 1981), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1981, s. 47-60
 4.  
 5. Supervision of Municipalities in Poland, Międzynarodowy Kongres Administrazione Centrale Ed Enti Locali Confronti Tra Est Ed Ovest Europeo, Triest 26-28 maja 1994r., maszynopis, ss. 9.
 6.  
 7. Municipality in Poland, Posiedzenie Grupy Roboczej 52. Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy: Regionalizacja w Europie Centralnej i Wschodniej, Wrocław 16-17 września 1996r., maszynopis, ss. 11.
 8.  
 9. Informacyjne instrumenty działania administracji publicznej, opublikowany w: Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Cisna 2-4 czerwca 2002r., Rzeszów 2002, s.487-518.
 10.  
 11. Justice as a purpose of business: A stakeholder theory of a modern business corporation, XIV Międzynarodowa Konferencja Instytutu CEDIMES - Universite Pantheon-Assas Paris II oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego: Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku, Wrocław 9-10 maja 2002r., opublikowany w: Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku, pod redakcją Leona Olszewskiego, Kolonia Limited 2003, s. 165-171.
 12.  
 13. Zasady dobrej administracji, opublikowany w: Prawo do dobrej administracji, Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25 września 2002r., Warszawa 2003, s. 598-615.
 14.  
 15. Dekoncentracja wewnętrzna w administracji publicznej, opublikowany w: Profesjonalizm w administracji publicznej, pod redakcją Anetty Dębickiej, Mariusza Dmochowskiego, Barbary Kudryckiej, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Białystok 2004, s. 298- 309.
 16.  
 17. Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, opublikowany w: Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Olszanica 23-26 maja 2004r., Rzeszów 2004, s. 469-490.
 18.  
 19. Prakseologiczne przesłanki sprawności egzekucji administracyjnej, opublikowany w: System egzekucji administracyjnej, pod redakcją Janusza Niczyporuka, Sławomira Fundowicza, Joanny Radwanowicz, Wydawnictwo C.H.Beck, Verba, Warszawa 2004, s. 50-56.
 20.  
 21. Lobbing w procesach decyzyjnych organów władzy publicznej w świetle standardów międzynarodowych, opublikowany, w: Jakość administracji publicznej. Międzynarodowa konferencja naukowa Cedzyna k. Kielc, 24-26 września 2004r., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2004, s. 432-439.
 22.  
 23. Europejska przestrzeń administracyjna, opublikowany w: Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, pod redakcją Z. Janku, Z. Leońskiego, M. Szewczyka, M. Waligórskiego, K. Wojtczak, Kolonia Limited 2005, s. 78-86..
 24.  
 25. Samodzielność wspólnot samorządowych w zmieniającym się państwie, opublikowany w: Granice samodzielności wspólnot samorządowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Baranów Sandomierski 22-25 maja 2005, redakcja naukowa prof. dr hab. Elżbieta Ura, Rzeszów 2005, s. 283-287.
 26.  
 27. Administracja rządowa w warunkach gospodarki rynkowej (z problematyki regulacyjnych działań administracji), przedstawiony na sympozjum "Administracja publiczna w warunkach gospodarki rynkowej – wyzwania dla nauk administracyjnych", zorganizowanym przez Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 29 listopada 2005r.
 28.  
 29. Władza i konflikt w organizacji formalnej, opublikowany w: Sprawność działania administracji samorządowej, VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej i Zakład Prawa Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współudziale Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, redakcja naukowa Elżbieta Ura, Rzeszów 2006, s. 587-594.
 30.  
 31. Informacyjne aspekty podejmowania decyzji w organizacjach formalnych, opublikowany w: Biurokracja, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Rzeszowie, Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006, redakcja naukowa Jan Łukasiewicz, Rzeszów 2006, s. 599- 608.
 32.  
 33. Koncepcja sieci organów administracji publicznej, opublikowany w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Zakopane 24-27 września 2006 r., pod redakcją Jana Zimmermanna, Wolters Kluwer 2007, s. 207-229
 34.  
 35. Administrowanie przez sieć, przedstawiony na I Konferencji "Administracja publiczna - obywatel, społeczeństwo, państwo", zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu, Wrocław 3-4 października 2006 r. Opublikowany w: Administracja publiczna - obywatel, społeczeństwo, państwo, pod redakcją Adama Macieja Sosnowskiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 129-135.
 36.  
 37. Polityka administracyjna w świetle teorii wyboru racjonalnego. Opublikowany w: Polityka administracyjna. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stryków 7-9 września 2008 r., red. Jan Łukasiewicz, TNOiK, Rzeszów 2008, s. 653-672.
 38.  
 39. Wolność a prawa i wartośći. Wygłoszony na:  VII krakowsko-wrocławskie spotkanie naukowe administratywistów „Wolność w prawie administracyjnym”, Kraków 4-5 czerwca 2016. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewidywana jest publikacja materiałów ze spotkania.

Tłumaczenia

 1. Jos C. N. Raadschelders, Historia administracji -przedmiot, znaczenie i przydatność, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1769, Przegląd Prawa i Administracji XXXIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995, s.15-29.
 2.  
 3. James Groen, Podział władzy w Kanadzie, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 7-8, s.134-143.
 4.  
 5. John McEldowney, Sądy i zasady dobrej administracji, (w:) Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry), redakcja Konrad Nowacki, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2244, Prawo CCLXXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s.343-359.

Recenzje

 1. Zadanie, metoda, rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia. Zbiór I, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Góralskiego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977, ss. 190. Recenzja opublikowana w: "Organizacja - Metody - Technika" 1978, nr 10, s. 47-48.
 2.  
 3. Ryszard Manteuffel, Zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstw rolniczym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, ss. 299. Recenzja opublikowana w: "Organizacja - Metody - Technika" 1980, nr 10, s. 47-49.
 4.  
 5. Ludwik Habuda, Strukturalne determinanty racjonalności decyzji w administracji gminnej i miejsko-gminnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1981, ss. 140. Recenzja opublikowana w: "Organizacja - Metody - Technika" 1983, nr 1, s. 54-56.
 6.  
 7. Hubert Izdebski, Introduction to Public Administration and Administrative Law, Liber, Warszawa 2006, ss. 122. Recenzja opublikowana w: "Samorząd Terytorialny" , nr 12, s. 77- 80.
 8.  
 9. Inga Kawka, Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna, Zakamycze 2006, ss. 511. Recenzja opublikowana w: "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2006, nr 4 (5), s. 123-132.
 10.  
 11. Karol Kiczka, Administracyjne akty kwalifikujące w działalności gospodarczej, Kolonia Limited, Wrocław 2006, ss. 342. Recenzja opublikowana w: "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2007, nr 1 (6), s. 119-127.
 12.  
 13. Renata Raszewska-Skałecka, Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródła prawa, Kolonia Limited, Wrocław 2007, ss. 377. Recenzja opublikowana w: "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2007, nr 2 (7), s. 207-215.
 14.  
 15. Hubert Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007, ss. 243. Recenzja opublikowana w: "Państwo i Prawo" 2007, nr 11 (741), s. 118-121.
 16.  
 17. Magdalena Tabernacka, Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych, Kolonia Limited, Wrocław 2007, ss. 246. Recenzja opublikowana w: "Przegląd Prawa Publicznego" 2007, nr 11, s. 83-89.
 18.  
 19. Bogumił Brzeziński, Zasady wykładni prawa podatkowego w krajach anglosaskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, ss. 175. Recenzja opublikowana w: "Przegląd Prawa Publicznego" 2008, nr 3, s. 77-82.
 20.  
 21. Sławomir Pilipiec, Piotr Szreniawski, Socjologia administracji. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2008, ss. 109. Recenzja opublikowana w: "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2008, nr 3 (12), s. 199-206.
 22.  
 23. Mateusz Stępień, Responsywna administracja publiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 240. Recenzja opublikowana w: "Przegląd Prawa Publicznego" 2009, nr 4, s. 89-93.
 24.  
 25. Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. Jacek Czaputowicz, Europejski Instytut Administracji Publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 462. Recenzja opublikowana w: "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2009, nr 1 (14), s. 198-221.
 26.  
 27. Europa urzędników, pod redakcją Zdzisława Brodeckiego, LexisNexis, Warszawa 2009, ss. 425. Recenzja opublikowana w: "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 12, s. 80-87.
 28.  
 29. Martina Künnecke, Tradition and Change in Administrative Law. An Anglo-German Comparison, Springer 2007, ss. 266. Recenzja opublikowana w: "Przegląd Prawa Publicznego" 2009, nr 12, s. 76-86.
 30.  
 31. Waldemar Hoff, Prawny model regulacji sektorowej [Legal Model of Sector-specific Regulation], Difin, Warszawa 2008, ss. 302. Recenzja w języku angielskim opublikowana w: "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies" 2009, vol. 2 (2), s. 272-276.
 32.  
 33. Maja Bińkowska, Andrzej Chełchowski, Richard A. Walawander (tłum), The Code of Administrative Proceedings. Kodeks postępowania administracyjnego, wydanie dwujęzyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 126. Recenzja opublikowana w: „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 11, s. 85-89.
 34.  
 35. Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, pod redakcją Magdaleny Tabernackiej i Renaty Raszewskiej-Skałeckiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 559. Recenzja opublikowana w: „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2010, nr 4 (21), s. 150-169.
 36.  
 37. Joanna Wyporska-Frankiewicz, Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 362. Recenzja opublikowana w: „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 10, s. 85-90.
 38.  
 39. Dorota Sylwestrzak, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2012, ss. 312. Recenzja opublikowana w: „Państwo i Prawo” 2013, nr 5, s. 112-116.
 40.  
 41. Ernest Knosala, Zarys teorii decyzji w nauce administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss. 212. Recenzja opublikowana w: Administracja publiczna – aktualne wyzwania, red. naukowa L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk, Katowice 2015, s. 409-420 w tekście zatytułowanym: Jerzy Supernat, Decyzyjna nauka administracji. Recenzja książki: Ernest Knosala, Zarys teorii decyzji w nauce administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss. 212.

Inne

 1. Obowiązek wykonywania poleceń przełożonych w administracji państwowej, Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 6 z 1983r., s.19-24.
 2.  
 3. Niektóre rozwiązania prawne funkcjonowania samorządu lokalnego w Holandii, "Poradnik Samorządowy" 1992, nr 1, Wrocław 1992, s.129-135.
 4.  
 5. Niektóre tendencje i kierunki zmian w holenderskim samorządzie terytorialnym, "Wspólnota" 1992, nr 14, s. 16.
 6.  
 7. Medebewind, "Wspólnota" 1992, nr 19, s.7
 8.  
 9. Oświata i administracja oświatowa w Holandii (wybrane zagadnienia), "Poradnik Samorządowy" 1993/94, nr 2, Wrocław 1993, s.118-124.
 10.  
 11. Oświata w Anglii, "Poradnik Samorządowy" 1993/94, nr 2, Wrocław 1993, s.125-129.
 12.  
 13. Samorząd angielski: Jak rządzą w Brighton?, "Wspólnota" 1993, nr 42, s.11.
 14.  
 15. Nowy podatek od nieruchomości w Anglii (w związku z propozycją reformy finansów komunalnych w Polsce), "Poradnik Samorządowy" 1994/95, nr 3, Wrocław 1994, s.163-169.
 16.  
 17. Odesłania i normy pozaprawne stosowane przez administrację publiczną, (w:) Prawo administracyjne, podręcznik akademicki, red. Jan Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2000, s. 104-110.
 18.  
 19. Organizacja i zarządzanie a administracja publiczna, (w:) Adam Błaś, Jan Boć, Jan Jeżewski, Administracja publiczna, pod redakcją Jana Bocia, Kolonia Limited, Wrocław 2003, s. 120-127.
 20.  
 21. Hasła Dylutacja, Efektywność ekonomiczna, Formularz, Formuła Radbrucha, Klauzula antyabuzywna, Letaprywacja, Lobbing, Mobbing, Normy tetyczne, Prizonizacja, Toposy prawnicze, Ustawa indemnizacyjna, Wigilantyzm, (w:) Prawniczy słownik wyrazów trudnych, pod redakcją Jana Bocia, Kolonia Limited, Wrocław 2004.
 22.  
 23. Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego doktor nauk prawnych Jolanty Blicharz, (w:) "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2007, nr 1 (6), s. 128-131.
 24.  
 25. W sprawie nowego wyróżnienia sfery administracji regulacyjnej, (w:) Prawo administracyjne, podręcznik akademicki, red. Jan Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 360-361.
 26.  
 27. Muzak – Muzyka marketingowa, [w:] Ekspektatywa_1. Słuchawy. Projektowanie dla ucha, red. Katarzyna Krakowiak, Fundacja Bęc Zmiana 2009, s. 89-91.
 28.  
 29. Głos w dyskusji: Czas a prawo administracyjne, (w:) Czas w prawie administracyjnym. I Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, pod redakcją Jana Zimmermanna, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 274-277.
 30.  
 31. Głos w dyskusji: Niepewność, (w:) Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym. II Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, redakcja naukowa Adam Błaś, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 208-210.
 32.  
 33. Second Wroclaw-Krakow Administrative Law Meeting Held, sprawozdanie z II Krakowsko-Wrocławskiego Spotkanie Naukowego Administratywistów, Wroclaw Review of Law, Administration and Economics 2012, vol. 2:1, s. 49-51.
 34.  
 35. Głos w dyskusji: Prawo, kultura i pluralizm prawny, (w:) Wartości w prawie administracyjnym, V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, redakcja naukowa Jan Zimmermann, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss. 393-395.
 36.  
 37.  Profesor Jan Boć (1939-2017). Wspomnienia, (w:) „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2016, nr 4 (45), ss.166-172.