dr hab. Tadeusz Kocowski prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
48 71 3752 378
Email:
tadeusz [dot] kocowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Środa

11.00 - 13.00

Zdjęcie użytkownika dr hab. Tadeusz Kocowski prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Tadeusz Kocowski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, profesor w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego  oraz kierownik Katedry Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierownik Studium Podyplomowego Prawa Zamówień Publicznych  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, autor licznych publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii „Uniwersytecka”.

 

Udział w konferencjach :

 1. Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Administracyjnego Prawa Gospodarczego organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Gniezno 2007, Referat: Instrumenty administracyjnoprawne w systemie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami
 2. „Konstytucyjna zasad wolności gospodarczej a administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej”, Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Administracyjnego Prawa Gospodarczego organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 20-23 września 2009 r. w Toruniu,  Referat: Prewencyjny nadzór reglamentacyjny,
 3.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej” odbywająca się 16-18 września 2010 r., w Krakowie i Wierchomli, (obchody 50-ciolecia Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), Referat: Administracyjnoprawne ograniczenia swobody umów.
 4. XX Zimowe sympozjum medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, Karpacz 1.03 – 5. 03 2011 r., Referat: Ustawa o Państwowym ratownictwie medycznym a bezpieczeństwo zdrowotne obywateli,
 5.  Ogólnopolska Konferencja „Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich” Wrocław 19-20 maja 2011 r.,Referat: Nadzór nad działalnością spółki celowej
 6.  IV Konferencja Naukowa Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Kazimierz Dolny  20-21 czerwca 2011 r., Referat: Konsorcjum jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w systemie zamówień publicznych
 7.  Konferencja Katedry i Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pt. „Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego” Poznań 24-25 maja 2012, Referat: Charakter prawny wpisu do CEIDG
 8.  V Konferencja Naukowa „Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych”  Sopot 17-18 września 2012 r., Referat: Zorganizowanie uczestników procesu zamówień publicznych, a efektywność wykorzystania środków publicznych
 9.  VI Konferencja Naukowa „Kontrola zamówień publicznych”, Wrocław 17-18 czerwca 2013 r., Referat: Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 10. Konferencja Naukowa Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i praktyce, Wrocław 24 i25  października 2013 r., Wrocław U. E., Referat: Umowa instrumentem realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego
 11. Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych - Trudności i wątpliwości praktyki - konferencja" 17 marca 2014, Warszawa, Referat: "Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne w ramach konsorcjum"
 12. III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia – Rola Jakości w Ograniczaniu Ryzyka Szpitalnego  Uniwersytet Medyczny Wrocław 10-11 kwietnia 2014 r., Referat: Pacjent, podmiot leczniczy a dyrektywa trans graniczna (ws. Mateusz Paplicki)
 13.  Ustawodawstwo gospodarcze w okresie transformacji ustrojowej, Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych. Karpacz 15-17 września 2014 r., Referat: Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych – a właścicielskie uprawnienia nadzorcze administracji publicznej –
Publikacje: 
 1. Stowarzyszenie jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą jako aktywność akcesoryjną ( w:) Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego (red. J. Blicharz J. Boć) Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 287-301. (artykuł) Książka liczy 754 strony,
 2. Przedsiębiorcy, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited Wrocław 2009, s. 68- 191, co stanowi 20,88% książki,
 3. Policja gospodarcza, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited 2009, s. 444-477, co stanowi 5,60% książki,
 4. Reglamentacja gospodarcza, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited 2009, s. 478 – 515,  co stanowi 6,28% książki
 5. Organizacje przedsiębiorców a związki zawodowe, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited 2009, s.564- 581, co stanowi 2,88% książki
 6. Instrumenty administracyjnoprawne w systemie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami, (wspólnie z A. Borkowskmi, M. Guzińskim, K. Kiczka, L. Kieresem,, M. Szydło) (w:) Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, (red. B. Popowska, K. Kokocińska, Poznań 2009, s. 227-269,  napisałem 16 stron
 7. Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Kolonia Limited, Wrocław 2009, ss. 422. monografia
 8. Prewencyjny nadzór reglamentacyjny, (w:) Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń 2009. s. 263-277, Książka liczy 614 stron,
 9. O zezwoleniach policyjnych oraz reglamentacyjnych, (w) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, (red. J. Supernat), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 348-358. Książka liczy 844 strony,
 10. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego a obowiązki przedsiębiorców związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego,( w) Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, (red. A. Chajbowicz, T. Kocowski) Kolonia Limited Wrocław 2009, s. 303 – 317. Książka liczy 338 stron,
 11. Administracyjnoprawne ograniczenia swobody umów, (w) Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, (red B. Gnela),  Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s.69-87. Książka liczy 547 stron,
 12. Regulacja prawna gospodarowania mieniem publicznym (w) Prawo administracyjne, (red J. Boć) Kolonia Limited 2010, s. 294-316 ( wsp. z M. Guzińskim), Podręcznik liczy 533 strony.
 13. Wójt jako organ nadzoru policyjnego – na marginesie art. 78 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), red. L. Kieres, Wrocław 2010, s. 173-183. Książka liczy 347 stron
 14. Konsorcjum jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w systemie zamówień publicznych, (w:) Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne. Cz. I, Warszawa 2011, s. 45-59, (wsp. z K. Horubskim),
 15. Reglamentacja formą interwencjonizmu państwowego w społecznej gospodarce rynkowej, (w:) Państwo i rynek. Obszary zawodności ( red U. K. Prysznic), Wrocław 2011, s.53-81.
 16. Ustawa o Państwowym ratownictwie medycznym a bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, (w;) Menedżer zdrowia 2011, z. 6, s. 50-54, (wsp. z M. Gruszką) oraz pełna wersja w internetowym wydaniu „Menedżera Zdrowia”
 17. Nadzór nad spółka celową powołaną do realizacji przedsięwzięć Euro 2012, Kwartalnik Prawa Publicznego 2011, nr 3-4, s.123-145 ( wsp. z N. Miłostan)
 18. Ratownictwo Medyczne - czy wyłącznie państwowe? – (w: ) Prawne aspekty prywatyzacji, (red. J. Blicharz)  Wrocław 2012  s. 192-202 (wsp. z M. Paplickim),
 19. Prywatyzacja zarządzania majątkiem publicznym, prywatyzacja majątkowa, prywatyzacja zadań publicznych  i prywatyzacja wykonania zadań publicznych, (w:) Prawne aspekty prywatyzacji, (red. J. Blicharz)  Wrocław 2012  s. 37-59
 20. Zorganizowanie uczestników procesu zamówień publicznych, a efektywność wykorzystania środków publicznych ( w:) Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych, Sopot 2012,  s. 5-18.
 21.  Wspólni zamawiający i wspólni wykonawcy w systemie zamówień publicznych (w:) Zamówienia publiczne –stan obecny i perspektywy,(red. J. Kaspryszyn, T. Kocowski), Zeszyty Naukowe UE we Wrocławiu  nr 270, Wrocław 2012.
 22. Uczestnicy i procedury zamówień publicznych (w:) Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej Wrocław 2012, s, 60-99
 23. Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w:) Kontrola zamówień publicznych, Wrocław – Warszawa 2013, s.21-37,
 24.  Prawo działalności gospodarczej, (w:) Materialne prawo administracyjne, (red. M. Miemiec) Wolter Kluwer busines, Warszawa 2013, s. 279-319.
 25.  Przedsiębiorca wobec ograniczeń policyjnych, (w:) 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, (red. J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska) Katowice 2013, s. 359-374.
 26. Publiczne prawo gospodarcze, (w:) Prawo dla ekonomistów. Podręcznik akademicki, (red. T. Kocowski, B. Ćwierz Matysiak, K. Marak), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s.558-637.
 27. Zawód zaufania publicznego w gospodarce rynkowej – rzeczywistość czy przeżytek (w:) Stare dogmaty – nowe wyzwania w prawie i ekonomii, Wolter Kluwer busines, Warszawa 2013, s. 135 -154.
 28. Postępowanie związane z legalizacją działalności gospodarczej podejmowanej przez osoby fizyczne, w Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 127-151
 29. Publiczne prawo gospodarcze, w. System Prawa Administracyjnego, tom 8a  C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych, Warszawa 2013.

§ 4 pkt. III  Wolność wykonywania zawodu,

§  6 Działalność gospodarcza,

§ 7 Działalność zawodowa,

§  8 Przedsiębiorcy pkt, I i IV,

§  10  Kontrola i nadzór (policyjny, reglamentacyjny, właścicielski),

§ 23 pkt. IV Samorząd gospodarczy i zawodowy,

§ 24 Partnerzy społeczni administracji gospodarczej,

§  25 Policja gospodarcza,

§  26 Reglamentacja działalności gospodarczej,

30 Umowa jako instrument realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w prawie polskim,  (w) Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i praktyce, (red. G. Wrzeszcz – Kamińska i I. Ścibiorska – Kowalczyk), Uniwersytet  Ekonomiczny Wrocław 2013, s. 57-7

31 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, (wsp. z K. Horubskim), Prawo Zamówień Publicznych 2014, z. 1, (s. 40-61)

32 Gmina jako przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, (red. T. Kocowski, J. Gola), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 372, Wrocław, 2014

33 Organy wykonawcze gmin, a podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. (w) Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, (red. M. Jabłoński, K. Kiczka) Acta Universitatis Wratislaviensis No 3555, Przegląd Prawa i Administracji XCVIII, Wrocław 2014, s. 145-157.

34 Umowa w działaniach administracji publicznej, Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych ( A. Błaś J. Boć, red) Kolonia Limited, Wrocław 2014 s. 289 – 305.

35 Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych – a właścicielskie uprawnienia nadzorcze administracji publicznej, Zmiany  prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, (red. T. Kocowski, K. Marak), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 362, Wrocław, 2014, s.196-2011

36 Gmina jako przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, (red. T. Kocowski, J. Gola), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 372, Wrocław, 2014

37 Interes publiczny, konkurencja i równe traktowanie w zamówieniach publicznych, w „Prawo Zamówień Publicznych. Stan obecny i kierunki zmian" red. H. Nowicki, P. Nowicki, Warszawa 2014 r., s. 83-98.

38 Działalność gospodarcza zakładów i przedsiębiorców w dziedzinie świadczenia usług pogrzebowych. Non omnis moria Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane,( redakcja naukowa J, Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut.) Oficyna Prawnicza, Wrocław 2015, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. (1 arkusz) s. 428 -446

39 Wymóg zatrudnienia przez wykonawcę zamówienia publicznego personelu na podstawie umowy o pracę, (wsp. z K. Horubskim), Prawo Zamówień Publicznych 2015, z. 1, s. 59-70

40 Komercjalizacja, prywatyzacja, a podmioty administracji gospodarczej- Księga jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, (red. M. Jabłoński), Tom C, część 1 Wrocław 2015, s. 287-305

41 Administracyjno-prawne zagadnienie ochrony mienia publicznego, (e-book) Uniwersytet Wrocław  2015 wspólnie z J. Golą ( cześć 2,4 arkusza),

42 Racjonalizacja wymagań z zakresu zdolności organizacyjno - zawodowych wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, Prawo Zamówień Publicznych 2015, z. 3, s. 98-109.

43 Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą akcesoryjną w społecznej gospodarce rynkowej, a prawo własności, Przegląd Prawa i Administracji, tom CIII, Wrocław 2015, s 185-206

 

 

Redakcja monografii

 1. Wspólnie z . A. Chajbowiczem redakcja książki pt. „Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej” zawierającej referaty zgłoszone na konferencje nt. Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publiczne, Kolonia Limited Wrocław 2009 r.,
 2. Wspólnie z  J. Kaspryszynem, redakcja książki pt Zamówienia publiczne –stan obecny i perspektywy, Zeszyty Naukowe UE we Wrocławiu  nr 270, Wrocław 2012
 3. Wspólnie z J. Sadowym redakcja książki pt „Kontrola zamówień publicznych”, zawierającej opracowania zgłoszone na konferencje nt. Kontrola zamówień publicznych Wrocław – Warszawa 2013r.,
 4. Wspólnie z B, Ćwierz-Matysiak, K. Marak redakcja książki, Prawo dla ekonomistów, Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013r.,
 5. Wspólnie z K. Marak redakcja Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 362 pt. Zmiany  prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce,  Wrocław, 2014,
 6. Wspólnie z J. Golą redakcja Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 372 Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, Wrocław, 2014
 7. Wspólnie z J. Golą redakcja Przeglądu Prawa i Administracji, tom CIII, Wrocław 2015,