Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Włodzimierz Gromski prof. UWr

Emerytowany profesor

Email:
wlodzimierz.gromski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje:
 

Działalność naukowa: 

Studia na Wydziale Prawa i Administracji UWr. 1969-1973. Dr nauk prawnych - 1982, dr hab. w zakresie teorii prawa - 2001. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego - 2008. Zainteresowania badawcze: teoria i filozofia prawa: a zwłaszcza funkcjonowanie prawa w społeczeństwie, jego autonomia i instrumentalny charakter, teoria i normatywna koncepcja źródeł prawa, polityka prawa i technika legislacyjna, a także ekonomiczna analiza prawa. Dodatkowo badania nad prawem i polityką prawa w dziedzinie komunikacji elektronicznej w UE i Polsce.

Dorobek naukowy: monografie i książki: Słownik wiedzy o Sejmie, (z B. Banaszakiem, K. Domareckim, M. Masternak-Kubiak, A. Preisnerem), Warszawa 1995, s. 162; (red.), Teoria i filozofia prawa. Wybór tekstów, Wrocław 1998, s. 335; Analiza regulacji europejskich dotyczących rozliczeń międzyoperatorskich, (z J. Kolasą, A. Kozłowskim, K. Wójtowiczem, A. Treterem), Wrocław 1998, Słownik wiedzy o Sejmie, Wydanie II zmienione i uzupełnione, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, ss. 249. [wspólnie z R. Balickim, B. Banaszakiem, J. Braciak, A. Grzejdziak, M. Jabłońskim, A. Ławniczakiem, M. Masternak-Kubiak, A. Preisnerem]; s. 172; Autonomia i instrumentalny charakter prawa, Wrocław 2000, ss. 186; Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexsis, Warszawa 2004, ss. 373. [wspólnie z J. Kolasą, A. Kozłowskim, K. Wójtowiczem];

Najważniejsze artykuły (rozdziały w monografiach) hasła encyklopedyczne: W sprawie pojęcia aktu normatywnego (Uwagi na tle glos do orzeczenia TK z 19 VI 1992, U 6/92), "Państwo i Prawo" 1993, z. 9, s. 80-84; Cele postępowania ustawodawczego, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 9-22; Spór o koncepcję polityki prawa w gospodarce rynkowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1994, z. 4, s. 90-92; Niepozytywistyczna koncepcja państwa prawnego a Trybunał Konstytucyjny, (z K. Działochą), "Państwo i Prawo" 1995, z. 3, s. 4-16; W sprawie pojmowania aktu normatywnego przez Trybunał Konstytucyjny, [w:] S. Kaźmierczyk (red.), Historia - Prawo - Państwo. Zbiór studiów, Prawo CCXLIV, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1772, Wrocław 1995, s. 45-56; Powszechnie obowiązująca wykładnia ustaw a sądowe stosowanie prawa, [w:] M. Zirk-Sadowski (red.), Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, Łódź 1997, s. 56-61; Autonomia prawa wobec polityki i jej konstytucyjne uwarunkowania, [w:] E. Zwierzchowski (red.), Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją, Warszawa 1997, s. 49-62; Niektóre filozoficzno-teoretyczne podstawy konstytucyjnej koncepcji źródeł prawa, [w:] A. Bator (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja, Wrocław 1999, s. 67-100; Deregulierung des Telekomunikationsmarktes in Polen. Ausgewahlte Probleme im Vergleich mit den europaischen Losungen, [w:] M. Maciejewski (red), Społeczeństwo w przełomie. Die Gesellschaft in derWende, Wrocław 1999, s. 273-291; Podstawowe założenia instrumentalnego pojmowania prawa, „Przegląd Prawa i Administracji” Tom L, Z. Kegel (red.), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2342, Wrocław 2002, s. 135-148; Polskie prawo telekomunikacyjne, [w:] J. Gołaczyński (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNeksis, Warszawa 2003, s. 185-206; Legitymizacja sądów konstytucyjnych wobec władzy ustawodawczej, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 4, s. 11-23; Law and economics jako teoria polityki prawa, [w:] J. Stelmach, M. Soniewicka (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowanich prawniczych, Wolters Kliwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 45-66; Ativismo judicial e legitimidade democratic, w: Marcos Augusto Maliska, Krystian Complak (red.), Entre Brasie e Polonia. Um debate sobre Direito e Domcracia, Wydawnictwo Lumen Juris, Curitiba 2010; Podstawowy aksjologiczny dylemat konstytucyjnej koncepcji źródeł prawa / Włodzimierz Gromski // W: Prawo w służbie państwu i społeczeństwu : prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin / pod red. Bogusława Banaszaka, Mariusza Jabłońskiego, Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nagrody: pierwsza nagroda w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie za pracę habilitacyjną Autonomia i instrumentalny charakter prawa, Wrocław 2000.

Prodziekan - 2002-2008 i dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii - 2008-2016.