Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Kewin Rozum

Kontakt: 

pokój 108, budynek B, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Email:
256764 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020: 

W związku z ZARZĄDZENIEM Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego,  konsultacje przeprowadzane będą drogą elektroniczną.

Zachęcam do kontaktu mailowego: kewin.rozumatuwr.edu.pl 

 

Działalność naukowa: 

Czynny udział w konferencjach naukowych:

1. Konferencja studentów i doktorantów „Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych. Podstawowe kierunki zmian” (Poznań, 3 czerwca 2016 r.),  wygłoszenie referatu pt. „Ustalenie sytuacji majątkowej dłużnika na podstawie art. 801 i 801(1) k.p.c. po nowelizacji, a postępowanie o wyjawienie majątku”,

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dowody i postępowanie dowodowe w procesie cywilnym” (Lublin, 21 lutego 2017 r.),  wygłoszenie referatu pt. „Opinia opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów jako środek dowodowy  w postępowaniu cywilnym”,

3. Ogólnopolska konferencja naukowa „Testament prawie polskim” (Toruń, 6 kwietnia 2017r.), wygłoszenie referatu pt. „Przydatność testamentów szczególnych pięćdziesiąt lat po ich wprowadzeniu – pytanie o konieczność rewizji norm”,  

4. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Hipokrates przed sądem” (Wrocław, 26 maja 2017 r.), wygłoszenie referatu pt. „Odpowiedzialność cywilna lekarza powołanego na biegłego sądowego za błędnie sporządzone lub sfałszowane opinie”,

5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona praw konsumenta - wyzwania i rozwiązania” (Olsztyn, 15 lutego 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. „Przewłaszczenie na zabezpieczenie - wybrane aspekty w kontekście ochrony praw konsumenta”,

6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym" (Lublin, 1 marca 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. „Środki zaskarżenia przybicia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym a konsekwencje wynikające z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - wybrane aspekty",

7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym” (Warszawa, 22 marca 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. "Dopuszczalność składania i przyjmowania oświadczeń materialnoprawnych
przez pełnomocnika procesowego",

8. XXI Spotkanie Samorządu Notarialnego (Kraków, 15-16 listopada 2019 r.), udział w debacie pt. "Problematyka aplikacji notarialnej".

9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - I Forum Młodych Badaczy Prawa Handlowego (Białystok, 16 grudnia 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. "Obrót prawem użytkowania wieczystego po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a idea istnienia tej instytucji".

10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Reforma Procedury Cywilnej w Teorii i Praktyce (Lublin, 3 marca 2020 r.), wygłoszenie referatu pt. "Postępowanie grupowe w świetle zmian postępowania cywilnego objętego ustawą z dnia 4 lipca 2019 r.".

11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Odpowiedzialność deliktowa w polskim prawie cywilnym (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, 1 sierpnia 2020 r.), wygłoszenie referatu pt. „Odpowiedzialność cywilna organów egzekucyjnych w sądowym postepowaniu egzekucyjnym".