Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Stefania Kolarz

Email:
stefania.kolarz [at] uwr.edu.pl
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:
- prawo międzynarodowe publiczne, w szczególności: podmiotowość prawnomiędzynarodowa, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo humanitarne
- prawo Unii Europejskiej: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Partnerstwo Wschodnie
- tłumaczenia prawnicze (j. francuski)
 
O sobie:
Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
 
2019/2020 Stypendium MSZ, Kolegium Europejskie (Brugia), Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja UE

  • Laureatka ENP award for the best thesis on the European Neighbourhood Policy za pracę magisterską “Legal      Aspects of the European Union’s Approach towards the So-called “De Facto States””

2018/2019 Studium Polityki Zagranicznej PISM
2016/2017 PEPP – Programme in European Private Law for Postgraduates
2015/2016 Europejska Akademia Dyplomacji, specjalizacja: bezpieczeństwo międzynarodowe
2015 Magister prawa, Uniwersytet Paris Dauphine, specjalizacja: międzynarodowe i unijne prawo handlowe (stypendium Rządu Republiki Francuskiej)
Magister prawa, Uniwersytet Wrocławski, praca magisterska pt. "Status prawny Górskiego Karabachu – porównanie ze statusem prawnym Kosowa", przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Wójtowicza

***
Research interests:
- public international law, in particular: subjects of international law, diplomatic and consular law, international humanitarian law
- law of the European Union, in particular: CFSP/ CSDP, Eastern Partnership
- legal translations (French)
 
About:
PhD Candidate in the Chair of International and European Law  
 
2019/2020 Polish MFA Scholarship, College of Europe (Bruges), IRD – EU International Relations and Diplomacy

  • ENP award for the best thesis on the European Neighbourhood Policy for thesis “Legal Aspects of the European Union’s Approach towards the So-called “De Facto States””

2018/2019 School of Foreign Policy, Polish Institute of International Affairs - PISM2016/2017 PEPP – Programme in European Private Law for Postgraduates2015/2016 European Academy of Diplomacy, international security specialization
2015 Master of International and European Business Law, Paris Dauphine University (scholarship of French Government)
Master of law, University of Wroclaw, master thesis “Legal Status of Nagorno-Karabakh, Comparison with Legal Status of Kosovo” prepared under supervision of prof. Krzysztof Wójtowicz