Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Dominik Kopiński prof. UWr

Kontakt: 

317A
 

Email:
dominik.kopinski [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Czwartek (Thursday), 10.00-12.00 
Studia niestacjonarne (w trakcie zjazdów, godzina do uzgodnienia mailowo)

 

Research career: 

Dominik Kopiński uzyskał stopień doktora (2009) oraz habilitację (2015) w dyscyplinie ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Ekonomicznych, gdzie kieruje Zakładem Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych. Profesor Kopiński był stypendystą Komisji Fulbrighta na George Washington University w Waszyngtonie (USA) oraz odbył staże naukowe w University of Florida (USA), Fudan University (Chiny), Orfalea Center for Global & International Studies na University of California w Santa Barbara (USA), University of Plymouth (Wielka Brytania) i Universidade de Lisboa (Portugalia). Profesor Kopiński jest współzałożycielem Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Prowadził badania terenowe w takich krajach jak Angola, Botswana, Ghana, Namibia, Nigeria, Republika Południowej Afryki oraz Zambia. Profesor Kopiński opublikował ponad 70 prac naukowych, koncentrując się na tematyce rozwoju gospodarczego w Afryce Subsaharyjskiej, bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, pomocy rozwojowej, polityce surowcowej oraz stosunkach chińsko-afrykańskich. Jego artykuły ukazały się w renomowanych czasopismach takich jak African Affairs, Global Governance, Africa Spectrum, Third World Quarterly, Journal of Southern African Studies czy Journal of Contemporary African Studies. W ramach swojej aktywności naukowej kierował dwoma projektami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki o łącznej wartości 1 mln PLN. Oprócz tego, był koordynatorem (Komisja Europejska) i wykonawcą w wielu projektach NCN oraz MNiSW. Dominik Kopiński aktywnie angażuje się także w promowanie relacji gospodarczych między Polską a Afryką. Jest autorem wielu ekspertyz, raportów i analiz, które służą polskim przedsiębiorcom, w tym serii raportów przygotowanych we współpracy z CEED Institute, założonym przez dr. Jana Kulczyka. Dominik Kopiński jest także starszym doradcą w Zespole Gospodarki Światowej w Polskim Instytutcie Ekonomicznym. 
 
|English version|
Dominik Kopiński obtained his doctoral degree (2009) and habilitation (2015) in the field of economics at the Faculty of Economic Sciences of the Wroclaw University of Economics. Currently, he is employed as an associate professor at the Institute of Economic Sciences, where he heads the Department of International Economic Relations. Professor Kopiński was a Fulbright scholar at George Washington University in Washington, D.C. (USA) and conducted research stays at the University of Florida (USA), Fudan University (China), the Orfalea Center for Global & International Studies at the University of California, Santa Barbara (USA), the University of Plymouth (United Kingdom), and the University of Lisbon (Portugal). Professor Kopiński is a co-founder of the Polish Center for African Studies. He has conducted field research in countries such as Angola, Botswana, Ghana, Namibia, Nigeria, South Africa, and Zambia. Professor Kopiński's research interests include economic development in Sub-Saharan Africa, foreign direct investment, development aid, natural resource policy, and Sino-African relations. His articles have appeared in journals such as African Affairs, Global Governance, Africa Spectrum, Third World Quarterly, Journal of Southern African Studies, and Journal of Contemporary African Studies. As part of his scientific activity, he has led two projects funded by the National Science Center with a total value of 1 million PLN. In addition, he has been a coordinator (European Commission) and executor in numerous projects funded by the National Science Center and the Ministry of Science and Higher Education. Dominik Kopiński is actively involved in promoting economic relations between Poland and Africa. He is the author of many expert opinions, reports, and analyses that serve Polish entrepreneurs, including a series of reports prepared in cooperation with the CEED Institute, founded by Dr. Jan Kulczyk. Dominik Kopiński also serves as a senior advisor in the Global Economy Team at the Polish Economic Institute.