Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Radosław Strugała

Kontakt: 

pokój 115, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

 

Phone:
71 3752 336
Email:
radoslaw.strugala [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Czwartki godz. 11.00- 13.00
(MS TEAMS)
Link do zespołu "konsultacje":
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82ebf2d2e1d24393bb7bc2a16d65b7f8...
 

Research career: 

Zainteresowania badawcze - część ogólna prawa cywilnego, prawo zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej (deliktowej i kontraktowej), rekodyfikacja oraz europeizacja prawa prywatnego.

Radosław Strugała był stypendystą Max Planck Institut w Hamburgu (2013 r.) oraz włoskiego Uniwersytetu w Bergamo (program stypendialny „STaRs – Supporting Talented Researchers”, 2017 r.), uczestnikiem, a następnie wykładowcą międzynarodowego programu „PEPP” – the Programme in European Private Law for Postgraduates. Prowadził też wykłady w ośrodkach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ Programme, Staff Mobility for Teaching (język wykładowy: angielski i włoski).

Prowadzi (jako kierownik projektu) badania w projekcie „Prywatnoprawne środki zapobiegania naruszeniom RODO. Odpowiedzialność odszkodowawcza i nie tylko”  (projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka”). Uczestniczy również (jako wykonawca) w projekcie „Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI w. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii” (projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki).  
 
Kilkukrotnie realizował projekty badawcze uzyskując przyznawane przez WPAE granty finansowane w ramach dotacji celowej MNiSW na działalność służącą rozwojowi młodych naukowców, w 2020 r. - laureat jednego z konsursów ogłoszonych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Wroclaw Review of Law, Administration & Economics" oraz ELI - European Law Institute.

W latach 2010 – 2013 odbywał aplikację radcowską. Obecnie prowadzi wykłady dla aplikantów pierwszego roku (OIRP we Wrocławiu).
 
Od 2013 do 2015 r., jako członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, uczestniczył w pracach legislacyjnych. Jest współautorem uzasadnienia do projektu będącego rezultatem tych prac.