Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Leonard Górnicki

Kontakt: 

pokój 203, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Telefon:
+48 71 3752827
+48 71 3752364
Email:
leonard.gornicki [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

 

Wtorek 16.00 -17.00 - Konsultacje odbywają się przy użyciu aplikacji Teams.
 
Czwartek 12.15 -13.15, gabinet 203 B.

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

1) historia prawa oraz historia idei prawnych i politycznych, 2) prawo cywilne i własność intelektualna, 3) komparatystyka prawnicza, 4) teoria i technika kodyfikacji prawa, 5) prawo wyznaniowe.

 

Dorobek naukowo-badawczy: łącznie ok. 50 wydanych drukiem publikacji indywidualnych, w tym 4 monografie naukowe oraz udział indywidualny w dwóch opracowaniach zbiorowych o charakterze syntez: Systemu Prawa Prywatnego (T. 1, rozdz. III) oraz Syntezy Prawa Polskiego 1918–1939 (cz. trzecia, rozdz. II i III), a także kilkadziesiąt studiów i artykułów jego autorstwa.

 

 W przygotowaniu redakcyjnym znajdują się 2 opracowania o charakterze ujęć syntetyzujących: 1) ) Prawo osobowe na ziemiach polskich podczas II wojny światowej, w: Synteza Prawa Polskiego 1939-1945 (wraz z T. Kruszewskim), w przygotowaniu (Wydawnictwo C. H. Beck) i 2) Prawo rzeczowe na ziemiach polskich podczas II wojny światowej, w: Synteza Prawa Polskiego 1939-1945 (wraz z T. Kruszewskim), w przygotowaniu (Wydawnictwo C. H. Beck).

Redaktor tomów zbiorowych: Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis : 2012, vol. 1, No 1, Wrocław 2012;  2012, vol. 1, No 2, Wrocław 2012; 2014, vol. 3, no 2 i vol. 3 no 2,, Wrocław 2014; 2015, Vol. 4, No. 1, Wrocław 2015. 

 

Redaktor naczelny czasopisma naukowego WPAiE we Wrocławiu - Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego wydawanych corocznie tomów prac naukowych Instytutu Historii Państwa i Prawa (seria publikacji wydawanych przez Kolonia Limited).

 

Nagrody:

Trzecia nagroda w XXXV Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych w 1995 r., za rozprawę doktorską Prawo Trzeciej Rzeszy w nauce i publicystyce prawniczej Polski międzywojennej.

Za działalność dydaktyczną i organizacyjną byłem wielokrotnie nagradzany przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Działalność pozauczelniana:

 

- Rzecznik Dyscyplinarny przy Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na kadencję 2013-2016.

 

- Członek Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem,  

afiliowanego przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.

 

 

Informacje o sobie:  

 

Studia wyższe odbyłem w latach 1980-1984 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (tytuł magistra prawa, 1985 r.)

Stopień doktora nauk prawnych nadany mi został w 1991 r. przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, na podstawie rozprawy doktorskiej „Prawo Trzeciej Rzeszy w nauce i publicystyce prawniczej Polski międzywojennej 1933-1939”, a stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa w roku 2001, nadała mi Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, na podstawie rozprawy habilitacyjnej: „Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919 – 1939”.

 

Aktualnie pełnione na Uczelni funkcje:

- kierownik Zakładu Historii Państwa i Prawa Polskiego,

- przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2012),

- przewodniczący Kolegium Redakcyjnego e-publikacji Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

- redaktor Folia Iuridica Wratislaviensis,

- członek Rady Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego (druga kadencja),

- członek Komisji Bibliotecznej WPAiE (nieprzerwanie od 1993 r.),

- członek Wydziałowej Komisji do Spraw Oceny Jakości Kształcenia,

- członek Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich  WPAiE UWr. (od 2012).

 

Poza naukami prawnymi interesuję się literaturą piękną, filozofią, psychologią głębi i psychologią transpersonalną, mistyką i ezoteryzmem.

 

Pozostałe informacje o mnie:

Hübners Who is Who w Polsce, wydanie 14 (oraz poprzednie).