Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Ryszard Balicki prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

dr hab. Ryszard Balicki prof. UWr's picture
Kontakt: 

pokój 410, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

-----------------------------------

Twitter: @erbalicki

-----------------------------------

  

 

 

Phone:
+48 71 375 2613
Sekretariat katedry (tel. i faks): +48713752332
Email:
ryszard.balicki [at] uwr.edu.pl
WWW page: 
balicki.net.pl
Consulting hours: 

Urlop 17.07 - 31.08; 13.09 - 15.09

Konsultacje w lipcu: 3.07 i 12.07, godz. 10.00 - 12.00
Konsultacje we wrześniu      9.09, godz. 10.00 - 11.00
                                            12.09, godz. 10.30 - 12.30 
 
Chęć konsultacji można także zgłaszać za pomocą maila lub MsTeams

Dla studentów niestacjonarnych:   28.02, godz. 14.30-15.30
                                                       11.03, godz. 14.30-15.30
                                                       15.04, godz. 14.30-15.30
                                                       29.04, godz. 12.00-13.00
 

Research career: 

ORCID 0000-0002-9192-908X

Autor wielu publikacji naukowych poświęconych problematyce wolności i praw człowieka, władzy wykonawczej państw współczesnych, konstytucyjnym aspektom integracji europejskiej oraz autor opinii sporządzanych m.in. na zlecenie Sejmu RP, Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, MSZ i Parlamentu Europejskiego.

Członek zespołów redakcyjnych czasopism: „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” oraz „Przegląd Prawa i Administracji”, jak również redaktor tematyczny czasopisma „Folia Iuridica Wratislaviensis”.

Należy do: Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz Stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej IUS.

W latach 2016 - 2020 pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z mediami oraz ds. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2012 do 2015 roku był kierownikiem projektu UWr  „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”, w ramach którego Uniwersytet Wrocławski przygotował multimedialne podręczniki do języka polskiego, historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie (projekt POKL.03.03.03-00-003/12-00). 

Aktywności pozauniwersyteckie: 
- członek Państwowej Komisji Wyborczej (od stycznia 2020);  
- członek Zespołu Doradców do spraw kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu (od 17 grudnia 2019);  
- stały ekspert Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej (od 20 maja 2021);
- członek Zespołu Ekspertów przy Pełnomocniku Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu (od 23 marca 2022). 

W ramach podejmowanej aktywności publicznej Ryszard Balicki był stałym ekspertem Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP ds. zmiany Konstytucji oraz ekspertem Podkomisji ds. opracowania „rozdziału europejskiego” (lata 2010-2011); członkiem zespołu ekspertów ds. przygotowania prawnych regulacji wprowadzenia Euro w Polsce powołanego przez Prezesa Rady Ministrów (lata 2008-2009); członkiem zespołu ekspertów ds. przygotowania założeń zmian w Konstytucji RP powołanego przez Prezesa Rady Ministrów (lata 2009-2010) oraz współpracował przy przygotowaniu raportu "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe", (red. M. Boni, Warszawa 2011). Ponadto: 
- w latach 2006-2010 oraz 2010-2014 stały ekspert prawny Komisji Statutowej Rady Miejskiej Wrocławia.
- członek (sekretarz) Rady Nadzorczej Radia Wrocław S.A. (11.12.2014 - 9.09.2016).
- od listopada 2017 r. do stycznia 2020 r. członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego; 
- w latach 2018 - 2021 członek Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich przy Biurze Terenowym RPO we Wrocławiu;