Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Michał Bernaczyk prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

dr hab. Michał Bernaczyk prof. UWr's picture
Kontakt: 

pokój 412, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26 (or Ms Teams videoconference mode during pandemic restrictions or at the request of students in difficult personal, health situations or people with disabilities).

Phone:
+48713752311
sekretariat katedry (tel. i faks): +48713752332
Email:
michal.bernaczyk [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

I hold my office hours in my office at Uniwersytecka St. 22/26 and on Microsoft Teams platform during the office hours provided below / Konsultacje odbywam w swoim gabinecie przy ul. Uniwersyteckiej 22/26 oraz na platformie Microsoft Teams w poniższych godzinach.  

Semestr zimowy 2023/2024 (01.10.2023–19.02.2024)
* w piątek 26.01.2024 – przeprowadzone będą zajęcia środowe

Każdy wtorek 12:00-13:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, Dni Rektorskich, godzin dziekańskich itp.*)
Każda środa 12:00 - 13:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, Dni Rektorskich, godzin dziekańskich itp.*)
pokój nr 412 (bud. "A", IV piętro)

Office hours in the winter semester 2023/2024 (01.10.2021 – 07.02.2022)
* on Friday January 26, 2024, the Wednesday schedule of classes is to be held.

Every  Tuesday 12:00 p.m. - 1:00 p.m. (except holiday break, Rector's day, Dean's hours, etc.*)  
Every Wednesday 12:00 p.m. - 1:00 p.m. (except holiday break, Rector's day, Dean's hours, etc.*)
room # 412 (building "A", 4th floor)

Semestr letni 2023/2024 (20.02.2024–30.09.2024):
Każda środa na MsTeams 9:30-10:30 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, Dni Rektorskich, godzin dziekańskich itp.*)
Każdy poniedziałek 'stacjonarnie' 14:50 - 15:50 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, Dni Rektorskich, godzin dziekańskich itp.*)
(z wyjątkiem dni wolnych od pracy, Dni Rektorskich, godzin dziekańskich itp.*) w pokoju nr 412 (bud. "A", IV piętro).

Office hours in the summer semester 2023/2024 (20.02.2024–30.09.2024)
Every Wednesday on MsTeams 9:30 a.m. - 10:30 a.m. (except holiday break, Rector's day, Dean's hours, etc.*)
Every Monday 'in-person' 2:50 p.m. - 3:50 p.m. (except holiday break, Rector's day, Dean's hours, etc.*)
room # 412 (building "A", 4th floor)

* W razie wątpliwości co do organizacji roku akademickiego proszę zajrzeć na stronę http://uni.wroc.pl/studenci/organizacja-roku-akademickiego lub skontaktować się ze mną przed planowaną wizytą na dyżurze.

* In case of doubts please refer to an academic calendar posted on https://uwr.edu.pl/en/academic-year-calendear/ or contact me via phone, MsTeams or e-mail.

Research career: 

 

Zarudnienie rozpocząłem na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (od 1.11.2007 r.), a od 2019 r. pracuję na stanowisku profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zajmuję się problematyką konstytucyjnego statusu jednostki ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji, wolności jej pozyskiwania i rozpowszechniania. Jestem autorem oraz współautorem kilkudziesięciu prac (artykułów, monografii) z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka opublikowanych w Polsce i zagranicą. Współpracuję z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. 

Pomijając badania własne w ramach działalności Katedry dotychczas brałem udział w charakterze wykonawcy w następujących projektach badawczych finansowanych odpowiednio przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki :

1) Projekt badawczy własny nr NN 110058236 "Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym" zarejestrowany przez U.Wr. pod numerem 4206/PB/KPKo/09 (okres realizacji 2009-2011)

2) Projekt badawczy własny nr N N 110 333140 "Prawo do informacji i wolność pozyskiwania informacji we współczesnym państwie demokratycznym. Analiza prawnoporównawcza" zarejestrowany przez U.Wr. pod numerem 4495/PB/KPKo/11 (okres realizacji 2011-2013).

Wielokrotnie otrzymywałem indywidualne i zespołowe nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauczycieli akademickich za oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe.

Działalność pozauczelniania

Ukończyłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i wykonuję zawód radcy prawnego. Jestem ekspertem zewnętrznym Biura Analiz Sejmowych. W latach 2013-2015 pełniłem funkcję stałego doradcy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu VII kadencji. Od maja 2018 r. jestem ekspertem Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej (wspólnej inicjatywy Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”).