Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Magdalena Tabernacka prof. UWr

Kontakt: 

pokój 421, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
71 375 2091 - w godzinach konsultacji
71 375 23 49 sekretariat Instytutu Nauk Administracyjnych
Email:
magdalena.tabernacka [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje odbywają się w aplikacji Teams.
Gdyby wystąpił problem z połączeniem - proszę rozpoczać nowe spotkanie w TEAMS i wywołać mnie przez aplikację - jeżeli nie będę w trakcie innych konsultacji doączę do rozmowy.
Konsultacje: środy: 10.30.12.30

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych odbywają się on - line  w Teams - w dniach
24.10 2020 g. 12.00-13.00
8.11 2020  g. 14.00-15.00
9.01. 2021 g. 15.45 -16.45
10.01. 2021 g. 15.45 - 16.45
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wszelkie sprawy, które da się uzgodnić lub załatwić zdalnie, powinny być tak załatwiane. Uprzejmie proszę o kontakt mailowy.

Research career: 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze Magdaleny Tabernackiej mieszczą się w zakresie objętym polem badawczym Nauki administracji i Nauki prawa administracyjnego. W tym zakresie badawczym podejmuje takie szczegółowe zagadnienia jak:

Relacje organów władz publicznych z adresatami ich działań.

Strukturalne uwarunkowania funkcjonowania organów administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości i ich wpływ na relacje w sferze wewnętrznej funkcjonowania tych organów i ich relacji z adresatami ich działań.

Planowanie i zagospdodarowanie przestrzenne.

Mediacje i negocjacje w sferze publicznej. Prawne, społeczne, ekonomiczne i strukturalne uwarunkowania mediacji i negocjacji w sferze publicznej. Mediacje dotyczące sytuacji dziecka - jako strony konfliktu i jako uczestnika konfliktu osób sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę.

 

Projekty badawcze:
Kierownik polskiej sekcji projektu:
Best Practice Tools assisting with the enforceability of mediated agreements in the EU and specifically in PL,SP,IT, DE and a Model for incorporating mediation into child abduction proceedings —  AMICABLE
(Najlepsze narzędzia praktyczne wspierające egzekwowalność umów mediacyjnych w UE, a zwłaszcza w Polsce, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech oraz model wprowadzenia mediacji w sprawach o uprowadzenie dziecka - AMICABLE)
https://www.amicable-eu.org/

Women and the social gap. How the social, cultural and economic position of women can affect the emerging or closing of the social gap. (2020)

https://tracingthespirit.com/2020/07/13/women-and-the-social-gap-how-the...

"Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów" - udzał w projekcie realizowanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2020-2021)

Ewaluacja oczekiwanych treści nauczania na kierunku administracja - projekt realizowany w ramach działań Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji ISKRA

 

Udział w radach naukowych:

Rada Naukowa czasopisma naukowego Przegląd Administracji Publicznej

Stała działalność ekspercka:

Rada Społeczna przy Terenowym Pełnomocniku Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu