Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Jakub Łakomy

Pracownik naukowo-dydaktyczny

dr Jakub Łakomy's picture
Kontakt: 

pokój 304, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
 

Phone:
+48 71 375 2324
Email:
jakub.lakomy2 [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

konsultacje w semestrze letnim odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 11:30 - 13:30 w pokoju 304 w budynku A.

Office hours in the summer semester take place every Monday 11:30 - 13:30 in room 304 in building A.

Szanowni Państwo / Dear Students,

uprzejmie informuję, że moje konsultacje w dniu 22 kwietnia zostają odwołane ze względu na tygodniowy wyjazd służbowy w ramach programu erasmus plus. 

zapraszam 29 kwietnia zgodnie z planem,

I would like to inform you that my office hours on 22 April are cancelled due to a week-long trip (erasmus plus programme.)

please be invited to office hours on 29 April as planned,

z poważaniem, kind regards,

​Jakub Łakomy
 

Research career: 

W okresie studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, moje zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół zagadnień związanych z problematyką interdyscyplinarności w obszarze nauk prawnych, w szczególności zaś z postmodernistyczną krytyką naturalistycznej i modernistycznej koncepcji integracji zewnętrznej nauk i idei konsiliencji.

W pracy magisterskiej: "Integracja zewnętrzna nauk prawnych na przykładzie integracji z naukami politycznymi." zajmowałem się rekonstrukcją pojęcia integracji zewnętrznej i wewnętrznej nauk prawnych, a także koncepcji ontologicznej złożoności prawa i wielopłaszczyznowości metodologicznej prawoznawstwa, korzystając przede wszystkim z dorobku profesorów Jerzego Wróblewskiego oraz Kazimierza Opałka. Zasadnicza część mojej pracy była poświęcona ukazaniu słabości tych koncepcji z perspektywy najnowszych nurtów teorii prawa, epistemologii i filozofii polityki wywodzących się z nurtów postmodernistycznych i poststrukturalistycznych.

Rozprawa doktorska:  "Ewolucja koncepcji interpretacji prawniczej. Między semantyką a polityką." została przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Andrzeja Batora.

W swojej rozprawie przedstawiam przemiany w pojmowaniu koncepcji wykładni prawa - od strukturalizmu i klasycznych ujęć pozytywistycznych, które dają prymat znaczeniu językowemu tekstu prawnego do poststrukturalizmu, który w sposób nieunikniony wprowadza do problematyki interpretacji polityczność (the political). Ewolucję pojmowania koncepcji wykładni prawa ilustruję przede wszystkim poprzez rekonstrukcję poglądów filozoficznoprawnych, epistemologicznych oraz filozoficznopolitycznch neopragmatysty - Stanleya Fisha, a także przedstawiciela ruchu studiów krytycznych nad prawem - Duncana Kennedy'ego. Narzędziem do analizy polityczności w prawoznawstwie są dla mnie koncepcje belgijskiej filozofki polityki - Chantal Mouffe.