Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Jakub Łakomy

Pracownik naukowo-dydaktyczny

dr Jakub Łakomy's picture
Kontakt: 

pokój 304, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
 

Phone:
+48 71 375 2324
Email:
jakub.lakomy2 [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Dear Students, Szanowni Państwo
office hours in the winter semester 2023/24 are held on Tuesdays in office 304 in building A at:
konsultacje w semestrze zimowym 23/24 odbywają się we wtorki w pokoju 304 w bud. A w godzinach:
23.11 (czwartek/Thursday) 15:00 - 17:00
28.11 11:15-13:15
7.12 (czwartek/Thursday) 15:00-17:00
12.12 11:15-13:15
19.12 14:45-16:45
9.01 14:45-16:45
16.01 13:00-15:00
23.01 11:15-13:15

konsultacje dla studentów zaocznych:
1. 8.10 13:15-14:15
2. 29.10 13:15-14:15
3. 12.11 13:15-14:15
4. 3.12 13:15-14:15
5. 28.01 13:15-14:15
 

Research career: 

W okresie studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, moje zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół zagadnień związanych z problematyką interdyscyplinarności w obszarze nauk prawnych, w szczególności zaś z postmodernistyczną krytyką naturalistycznej i modernistycznej koncepcji integracji zewnętrznej nauk i idei konsiliencji.

W pracy magisterskiej: "Integracja zewnętrzna nauk prawnych na przykładzie integracji z naukami politycznymi." zajmowałem się rekonstrukcją pojęcia integracji zewnętrznej i wewnętrznej nauk prawnych, a także koncepcji ontologicznej złożoności prawa i wielopłaszczyznowości metodologicznej prawoznawstwa, korzystając przede wszystkim z dorobku profesorów Jerzego Wróblewskiego oraz Kazimierza Opałka. Zasadnicza część mojej pracy była poświęcona ukazaniu słabości tych koncepcji z perspektywy najnowszych nurtów teorii prawa, epistemologii i filozofii polityki wywodzących się z nurtów postmodernistycznych i poststrukturalistycznych.

Rozprawa doktorska:  "Ewolucja koncepcji interpretacji prawniczej. Między semantyką a polityką." została przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Andrzeja Batora.

W swojej rozprawie przedstawiam przemiany w pojmowaniu koncepcji wykładni prawa - od strukturalizmu i klasycznych ujęć pozytywistycznych, które dają prymat znaczeniu językowemu tekstu prawnego do poststrukturalizmu, który w sposób nieunikniony wprowadza do problematyki interpretacji polityczność (the political). Ewolucję pojmowania koncepcji wykładni prawa ilustruję przede wszystkim poprzez rekonstrukcję poglądów filozoficznoprawnych, epistemologicznych oraz filozoficznopolitycznch neopragmatysty - Stanleya Fisha, a także przedstawiciela ruchu studiów krytycznych nad prawem - Duncana Kennedy'ego. Narzędziem do analizy polityczności w prawoznawstwie są dla mnie koncepcje belgijskiej filozofki polityki - Chantal Mouffe.