Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Dominika Cendrowicz

Kontakt: 

pokój/room 402 (building 'A'), budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
+48 71 375 2348
Email:
dominika.cendrowicz [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:
czwartek - 13:00-15:00

Office hours in winter semester 2023/2024:
Thursday
- 13:00-15:00

 

Konsultacje dla Studentów studiów niestacjonarnych:
9.12 - 13:10-14:10
07.01 - 11:45-12:45 (MS TEAMS)
03.02 - 13:15-14:15
04.02 - 10:30-11:30

 

 

 

 

 

Research career: 

 Zainteresowania badawcze:

- prawo administracyjne (prawne uwarunkowania funkcjonowania administracji publicznej, ustrój i zadania administracji publicznej, prawne formy działania administracji publicznej, samorząd terytorialny, administracja świadcząca, pomoc społeczna, zadania administracji publicznej w zakresie mieszkalnictwa i przeciwdziałania bezdomności, administracja usług publicznych, prawo urzędnicze i etyka urzędnicza, procedury administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, nauka administracji i socjologia organizacji).

Scientific interests:
- administrative law (legal foundations of the functioning of public administration, system and tasks of public administration, legal forms of public administration activity, local self-government, social welfare, tasks of public administration in the field of housing and preventing homelessness, providing administration, civil service and ethics in public administration, administrative procedures, organisation and management in public administration, science of administration and sociology of organisation).