dr Justyna Przedańska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 404, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

justyna [dot] przedanskaatuwr [dot] edu [dot] pl

Telefon:
+48 784 333 031,
+ 48 71 375 25 85
Email:
j [dot] przedanska [at] prawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017

piatek 14:45-16:45

 

26.03.2017 r.: 16:45-17:45

09.04.2017 r.: 16:00-17:00

29.04.2017 r.: 16:00-17:00

27.05.2017 r.: 11:15-15:15

 

Dodatkowe konsultacje w czwartki: 25. maja 14:45-16:45 oraz 1. czerwca 14:45-16:45.

 

Zdjęcie użytkownika dr Justyna Przedańska
Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania badawcze:

Nauka administracji

Nauka prawa administracyjnego

Zarządzanie publiczne

Ustrój i zadania samorządu terytorialnego

Filozofia i socjologia prawa

Epistemologia nauki

 

Praca pozauczelniana:

Sekretarz redakcji "Samorządu Terytorialnego"

Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji "Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych"

Redaktor tematyczny "Wrocławskich Studiów Sądowych"

 

Publikacje: 

 

Nowe zarządzanie publiczne a państwo prawa, „Przegląd Prawa i Administracji” t. LXXVI, Wrocław 2007, s. 223–231

Samodzielność działania organu administracyjnego w świetle koncepcji nowego publicznego zarządzania, „Administracja. Teoria–Dydaktyka–Praktyka” 2008, nr 2 (11), s. 173–183

Rozwój regionalny i polityka regionalna w latach 2004–2013 na przykładzie województwa dolnośląskiego, w: K. Nowacki, R. Russano (red.), Prawne problemy regionalizacji w Europie, Wrocław 2008, s. 275–303 (współautorstwo M. Giełda)

Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego „Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego”, 21–24 września 2008 roku, Szklarska Poręba, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 3, s. 81–85

Nowe zarządzanie publiczne a sytuacja prawna obywatela, w: J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009, s. 405–412

Społeczeństwo obywatelskie jako idea filozoficzna, w: J. Blicharz, J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław 2009, s. 13–22

Pozytywizm prawniczy Herberta L.A. Harta, w: L. Knopp, K. Nowacki (red.), Aktualne zagadnienia prawa publicznego w Niemczech i w Polsce, Wrocław 2009, s. 213–228

Czy spór między naturalizmem a antynaturalizmem ma znaczenie dla nauki prawa administracyjnego?, w: J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009, s. 577–582

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji jubileuszowej Profesora Jana Bocia „Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego”, 15–16 października 2009 r., Wrocław, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 12, s. 75–79

Kształtowanie perspektywy badawczej – nadzieje i zagrożenia dla nauki administracji, w: S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19–22 września 2010 r., Lublin 2010, s. 575–586

Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego „Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej”, 19–22 września 2010 roku, Kazimierz Dolny nad Wisłą, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 1–2, s. 156–160

Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” od 2008 r. do 2017 r.
(łącznie 99 recenzji)

Ab ovo, czyli o koncepcji państwa prawa, w: J. Korczak (red.), Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, e-Wydawnictwo WPAiE, Wrocław 2016, s. 393–408

Kilka uwag o przewartościowaniu wartości nowego zarządzania publicznego, w: A. Błaś (red.), Antywartości w prawie administracyjnym, Warszawa 2016, s. 130–145

Wokół niepozytywistycznej koncepcji państwa prawa. Administracja publiczna w świetle koncepcji Jürgena Habermasa, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2015, przyjęty do druku

Równość w wolności – między komunitaryzmem a liberalizmem, w: J. Zimmermann (red.), Wolność w prawie administracyjnym, Warszawa 2017, w druku